NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

La Sociedad de los siglos XIV y XV

İspanya halkı, iki büyük gruba bölünmüştü. Hükmedenler ve hükmedilenler.
Las clases dominantes
İlkler arasında, yüksek feodal soyluluk öne çıkıyordu. Bu yüzyıllarda servetleri ve güçleri arttı. Castilla'da Soyluların özellikleri gerçekten muhteşem durumdaydı. Soylular, derebeylerin halkına adalet önermiş, onlardan haraç ve vergi talep etti.
Hem de, Askeri Tarikat'ın ve manastırların dini yetkilileri de derebeylerdi.
Aynı zamanda, şehrin şovalyelerinden ve daha az önemli özellikli beyefendilerden oluşmuş bir alt de vardı.Çok sonradan, zengin tacirler ve bankacılar bu sivil soylular oldular.İki taraf da, şehirlerin yönetimini kontrol eden kentsel oligarşiyi oluşturuyorlardı.

Los Grupos Dominados
Hükmedilenler grubunda, tarımla uğraşanlar çoğunluğu oluşturuyordu. Ancak onlar çok karışık bir sınıftı. Bu grup, zengin toprak sahipleri ve kendi toprağına sahip olmayan günübirlik çalışan işçileri de içeriyordu. Şehirlerde, kendilerini farklı işlere adamış işçiler da yaşıyordu. Katalunya'da sivil halk grupları diğer yarımada krallıklarına göre daha fazla güce ve öneme sahipti. Toplumun en alt tabakasında ise hiçbir ekonomik kaynağa ve işe sahip olmayan işsizler, sefiller çok bol miktardaydı( toplumun yaklaşık yüzde 15-20 si kadar)

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.