NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sana burda herseyi anlaticam lutfen yavas yavas hepsini oku . Lutfen bazi yerlerde anlamaya calis beni . Su 2 gundur anliyacagin sekilde soliyim "Sarisin "arkadasindan dolayi aramiz kotu . Bu konuyu senle konuşmuştuk . Kizlarla konusma demistim kiskanmadan cok onlara ASIK olmandan , hoslanmadandan korkuyorum demistim . Bak suanda cevap vermiyosun . Bisey demiyim aramiz bozulmasın benden soguma benden vazgecme diyorum ama tutamiyorum kendimi . Sana aslinda mesaj atip atmamak arasinda kalmistim . O zaman biraz bana havali gelmistin dalga gecersin sanmistim ama oyle olmadi. O gunun sabahindan aksamina kadar kac kez profiline girip ciktim bilmiyorum . Ben seni sen oldugun icin sevdim beni kir aglat diye degil . Yemin ediyorum bugun beni taniyanlarin hepsi neden mutsuzsun neden durgunsun diye sordu bende yalandan gulumsedim . Bu son cumlemde guldun çocukça geldi kesin ama neyse . Bu aralar TEK gercegim sen oldun . Sen beni anladin , sevdin , korudun , ilgi gosterdin bi kisiden istedigim her sey . Bu aralar pek giremicem inanki seni cok ozlicem . Bunlari yazarkende zaten zor tutuyorum kendimi aglamamak icin . Tek korkum seni kaybetmek . O kizlarin profiline yazdigini görünce cildiriyorum . Su anda bi kizla konusuyosun dur biliyorum belki bunlari okumassin bile . Ama ol de oliyim senin icin herseyi yaparim yeterki beni SEV bunu goster . Yeterki bana inan . Yeterki bana destek ol . Her gun senin hayalini kurdum . Yemin ediyorum canim acıyor . Bi kalbim agriyor ne diyelim insallah bu aksam kurtulursun benden . Seni ne olursa olsun sevmekten vazgecmicem . Hani Gizem senin icin canimi veririm felen DER . Ama o SADECE DER. Beni ne olursa olsun unutma sevgilim . Hani her kavgamizdan sonra bi sessizlik oluyo ya o anda neler hissettigimi bilemessin . Neyse uzatmiyim . Beni ne olursa unutma hep kalbinde yasat sevgilim . Seni seviyorum hayatimin anlami..
--İLAYDA --
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.