NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

evet sadık dostum :)

seni sana anlatmak ne kadar kolay olur bilemedim ama denicem :)

sen kimsin biliyor musun? sen benim gözümde her şeyden öte kardeşimsin. Sanal ortamda da olsak kardeşimsin. Sesini duyduğum bir melek misali :D Ne yazacağımı da bilmiyorum ki :) ahh beni ne durumlara düşürdün odunum ben ne yazıcam şimdi jsjsj :D

sen inatçısın :) hemde çok, ama sevdiklerine kıyamazsın sen. Seviyorsan ölsen vazgeçmezsin :) can feda dersin dostların için. Mavisin sen benim gözümde :) mavi kadar güzel. (Ben siyahı seviyorum orası ayrı ama senin sayende maviye tutkum da var :D) Karşındaki düşmanın dahi olsa canın yanmasına üzülürsün o kadar iyi kalpli..:)
Sen benim dert ortağımsın :) dertleşebileceğim kişisin dertlerime yeri gelen derman olan kişisin :) üzgünken mutlu edebilensin sen beni..:) yorgunken bile o güzel konuşmalarınla yorgunluğumu alabilensin :) başarı seven ve çabalayan birisin :) Sen fransızcayı seven :) sen ki benim kız kardeşim :) daha nasıl anlatayım seni bilemiyorum doğrusu :D Değer verdiğin şeyler uğruna savaşan birisin sen :)
Çok derin duygulara sahip birisin aslında :) duygusalsın :) kalbini sevmezsin ama sen fark etmesen de kalbinle hareket ediyorsun, genelde duyguların davranışlarına yansır senin :) matematiği seversin sen :) ee kimin kardeşi xfscdg :D
Sen böylesin işte :) anlatsam daha sürer ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum.. :)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.