NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sammobile.com'dan dosya indirmek için üye olmamız gerektiğinden eğer siteye üye değilsek hemen üye oluyoruz. Eğer siteye nasıl üye olacağınızı bilmiyorsanız bu bağlantıdaki yazıma göz atabilirsiniz. Üye girişi yaptıktan sonra indirme sayfasında karşınıza gelen Regular Download butonuna bastığınızda indirme işlemi başlayacak.
Ve tabi bu dosyayı telefonumuza yüklemesi için ODİN isimli yazılımıda bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Hemen aşağıdaki bağlantıdan (denenmiş) Odin yazılımını indirip kurulumsuz paketi masaüstüne çıkartın.
https://www.mediafire.com/?uilmky2xuqd8q48
Yükleme öncesi;

1. Telefonumuzun şarjı en az %50 üzerinde olsun.
2. Telefonumuzdaki veriler silineceğinden yedeklemeniz gereken şeyler varsa yedekleyin.
3. Telefonumuza yüklemeyi Download modunda yapacağımızdan download modu ve kurtarma modunu iyi öğrenin.
4. Yükleme başladıktan sonra bitene kadar telefonun Odin ile bağlantısını sakın kesmeyin.

Download modu:
Telefon kapalı iken önce ses kısma, sonra home (orta fiziksel tuş) ve en son güç tuşuna basıp üç tuşu basılı tutun. Ekranda Warning yazan bir ekran geldiğinde ise tüm tuşları bırakıp bir kereliğine ses yükseltme tuşuna basın. Download mod açılmış olacak.

Kurtarma modu:
Telefon kapalı iken önce ses yükseltme, sonra home (orta fiziksel tuş) ve en son güç tuşuna basıp üç tuşu basılı tutun. Samsung yazısı görününce tuşları bırakın karşınıza Android cini geldiyse sol fiziksel menü tuşuna basın. Android kurtarma seçenekleri karşınızdaysa başardınız. Eğer bu şekilde giriş yapamazsanız Samsung logosunu gördükten sonra Android cini çıkana kadar tuşları bırakmayın.

Herşey tamam ise, Odin yazılımını açıp, telefonunuzu Download moduna alıp telefonu usb kablo yardımı ile bilgisayara bağlayın. Odin yazılımında bağlantı kurulup kurulmadığını gösteren port kutucuğu olacak, buraya (1 numaralı yer) dikkat edin.
http://i1145.photobucket.com/albums/o519/ynsyksl/lordblog/odin-s3_zps864bb488.png
Eğer port kutucuklarında bir değişiklik yoksa;
– Telefonu başka bir usb girişinden yada başka bir usb kablo ile bağlamayı deneyin.
– Telefonun download modunda olduğundan emin olun.
– Hala değişiklik yoksa bilgisayarınıza kies yazılımını kurun ve bilgisayarı yeniden başlatın.
– Yine olmadıysa bilgisayarınıza Samsung mobile driver paketini kurun ve bilgisayarı yeniden başlatın.
– Son çare olarak odin denemesini başka bir bilgisayarda yapın.

Odin ile port sorunu yoksa veya çözdüyseniz, Odin yazılımında sağ kısımdaki AP butonuna basarak bilgisayarınıza indirip masaüstüne çıkarttığınız md5 uzantılı rom dosyasını seçin. Odin sol alt message kutucuğunda Added.. notunu görüyorsanız sorun yok.

Şimdi sol taraftaki port mesajının altındaki tikli alanlara bakın.
Sadece Auto Reboot ve F. Reset time seçenekleri haricinde hiçbirinde tik olmamalı! Eğer ikiden fazla tikli alan varsa sadece bu iki söylediğimi tikli bırakıp diğerlerininkini kaldırın.

Ve herşey tamam ise Start butonu ile yükleme işlemini başlatın. (Yükleme için Arisve ops veya pit dosyası gerekmemekte.)
Yükleme aşamalarını sol altta Message kutucuğundan takip edebilirsiniz. Zaten yükleme bitince telefonunuzda yeniden açılmaya başlayacak. Telefon açıldığında Odin yazılımında sol üst kutucukda yeşil renk ile PASS yazısını görüyorsanız telefonunuzu bilgisayardan ayırabilirsiniz.

Yaşanabilecek olumsuz durumlar;
– Odin yükleme yaparken yüklemeyi yarıda keserse; rom dosyası eksik yada hatalı inmiş olabilir. Doğru dosyayı, eksiksiz indirdiğinizden emin olun.
– Rom yükleme sırasında Message kutucuğunda hata mesajı görünürse; hata mesajını Google'da aratın veya yorum panelinden bana gönderin.
– Rom yüklemesinden sonra telefon Samsung logosunda takılı kalırsa; kurtarma moduna girip önce Wipe data factory reset seçin ardından Wipe cache partition seçeneğini seçin. Sonra telefonu reboot system now seçerek yeniden başlatın. (Kurtarma modunda yukarı aşağı tuşları ses kısma ve yükseltmedir. Seçimi onaylama tuşu ise güç tuşu veya orta fiziksel home tuşudur.)
– Rom yüklemesinden sonra telefon hiç rom atılmamış gibi eski ayarlarla açılırsa; yine kurtarma moduna girip wipe data factory reset ve wipe cache partition işlemlerini uygulayın.


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.