Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Tarih 06.09- 12.08
Toplam Çözüm - 870
Toplam Opti Sayısı - 80
Yeni Optiler - 17
Azrαα
LoveYourselfFirst
aeinstein640
soundofsilence123
ypolat
OnlyMarinette
Asaff
EmirulEmir
ozbeynagehan
ßiscuit
studyaren
xNisaaa
MasterOfPhysics
liydia
yasuu7
Bєtüll
BasirTore


Soru Canavarı Optiler +70
HİPOKRAT 8766497 79
Abelia 6917523 75


Soru Avcısı Optiler +50
Avyanna 7338121 65

Yardımsever Optiler +30
Sayısaloyuncu 9229443 44
Asaff 8659158 32
XxGravityxX 9488039 30

Hafta içerisinde rütbe atlayan Optilerimiz,
XtheDark 9422285 Opti
Sudenaz 9442831 Opti
Brisha 9323951 Usta Opti
Abelia 6917523 Kaşif Kaptan Opti
XxGravityxX 9488039 Opti
myigit0387owwf6f 4354173 Dahi Astronot Opti
VişneliYazılım 9278939 Dahi Astronot Opti
Ireminizz38 9116427 Yıldız Pilot Opti
XxMeryemlojixfbx 9297778 Kaşif Kaptan Opti


En fazla hangi denetmen doğrulama yaptı? (DD-KK)
Apassionata 9413056 295
XFløwersx 8742312 141
Avyanna 7338121 134
VişneliYazılım 9278939 118
xMonaLisa 6365822 46
Aleynα 8467797 45

Aramıza katılan son 10 arkadaşımızı hangi denetmenimiz aldı?
Sunshine - 4
MissTeacher - 6

😊KAPANIŞ😊
Opti arkadaşlarım,👨‍🦰👩‍🦰

📢 Ne yazık ki ülkemizde içerisinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde başlamış olan pandemi süreci devam ediyor. Bu salgın hastalık her birimiz için büyük tehlike oluşturuyor. Bu konuda oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Gördüğümüz üzere hastalık azalmak yerine artış göstermeye başladı. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Hastalık ile aramıza mesafe koymaya devam ediyor, çevremizdekileri bilinçli birer birey olarak uyarıyoruz. #Evdekal

📢Senin de doğum günün kutlansın istiyorsan buradaki formu doldurabilirsin.

📢 Instagram sayfamıza alımlar devam ediyor. Sayfamız kilitli olduğundan Instagram sayfamıza katılım için Güray ile iletişime geçebilirsiniz.

📢 Her biriniz için unuttuğunuz veya tekrar hatırlamak istediğiniz bilgileri içeren dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca IK denetmeninizi de görebilirsiniz.

📢 Rütbemiz için gerekli çözüm sayısını Optitim soru sayfasından takip ederek, rütbenizin değiştirilmesi gereken zamanlarda ise Güray arkadaşımıza iletebilirsiniz.

📢 Opti takımı için yeni yarışma rütbeleri arayışımız devam ediyor. Rütbe önerilerinizi buradan alıyor olacağız.

📢 Opti takımlar yeniden düzenleniyor. Opti Sayısal, Sözel ve Fen Bilimleri takımlarına katılmak için doldurmayan herkesin bu formu doldurması gerekiyor.

Her birinize başarılar dilerim. Kolay gelsin... 🤠🤠🤠

#Optitim #Evdekal
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.