NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

05.12.2021
Bugün bir oynatma listesi yaptım kendime belki dinlemek istersin.
https://youtube.com/playlist?list=PLxD7LqTtwmyXSYYl7-kyZGyNE9WFSt4XW
05.12.2021 12:42
Bugün sana bu satırları yazdım ama sen görmedin.
-bugün rüyamda gördüm seni, aradan 2 sene geçti nerdeyse ve seni görebildiğim tek yerin rüyalarım olması senin yokluğun kadar canımı acıtıyor.
05.12.2021 15:53
Bugün arkadaşım bana sana karşı takıntılı olduğumu söyledi… Ona verdiğim cevap:
çünkü onun yerini başkasının dolduramayacağım biliyorum
kötü bir takıntım yok.
05.12.2012 (18:21)
sırf sadece gözlerimi kapatıp rüyalarda buluşmayalım diye bir şeyler düşünüyorum ne yapsam diye ,elimden sadece o her zamanki parkta seninle karşı karşıya gelme umudu doluyor içim. KENDİME ENGEL OLAMIYORUM HER BİR ZERREN VÜCUDUMUN İÇİNDE GİBİ HİSSEDİYORUM. SENDEN TAMAMEN KOPMAK BİR NEVİ ÖLÜM ASLINDA.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.