NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Nakarat :
Hangi duyguyla yazıyorum bilmem
Düşünürken geçmişi yazıyorum birden
Birden oldu herşey alışamadım hiç
Gitti herkes kaldım şimdi bir hiç

Her şeyi bırakalım şimdi
Bırakalımda her şeyi unuturmuyuz
Unuturuz her şeyin üstesinden geliyoruz
Günler geçiyor saniyeler sonsuz

Geçti günler gidiyoruz şimdi onsuz
Yarıladık gençliği bitecek er geç
Sonsuz değil ayrılıklar
Sonsuz ayrılanlar da var

Ya tüm imkanlar gitseydi
Ya aramıza İlah girseydi
O doğruyu biliyor Ya Allah
Ömür geçiyor olmasada yavaş

Mesafeler var aramızda şimdi
Görmek için birbirimizi gerekli izin
Aklımda o gün gördüğüm her şeyin izi
Var elbet biri geleceksin eskisi gibi

Nakarat :
Hangi duyguyla yazıyorum bilmem
Düşünürken geçmişi yazıyorum birden
Birden oldu herşey alışamadım hiç
Gitti herkes kaldım şimdi bir hiç
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.