NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ülkü'cüm;
Canım kardeşim;
Seninle tanışalı 4 sene oldu ve bu dört sene deli dolu bir şekilde geçti, geçmeye devam ediyor..
Dostluk;
Derdini anlatmadan, gözlerine bakıp anlayandır.
yargılamadan, olduğun gibi seni sevendir. herkes yargılarken seni, savunandır. seninle gülendir de asıl sen ağlamak isterken ama ağlayamazken, ağlayandir. herkesden çok seni tanıyandır. her şeyden beraber bıkıp, her şeye beraber başladığındır. beraber bir sürü hata yaptığındır. hatalara bakıp beraber güldüğün, beraber ağladığındır. ağlamak için gözlerine bakmanın yeterli olduğu kişidir. gözlerine bakıp, tüm derdini onun gözlerinde görmektir. kelimesiz anlaşılmaktır. sana akıl veren değil, senin aklına tercüman olandır. hep seninle olandır. hep seninle olacak olandır. bundan zerre şüphe etmemektir..

Her zaman yanımda oldun bende her an senin yanında olmak istedim ve oldum ve de olmaya devam edicem
Sen bunu sonuna kadar hak ediyorsun Ülkü ve bu yüzden seni çok iyi tanıyor ve biliyorum
Resmen.kalbinim güzelliği yüzüne yansımış vaziyette..
Herkes bir sen olamaz
Sen herkesin yerini tutarsın da herkes senin yerini tutamaz işte bunu çok iyi bir sekilde diye getirmek isterim
Sen benim her anımda yardımcı olmaya çalıştın, ağladığımda güldüğümde benim yanımdaydın ve bunlar için sana çok teşekkür ederim iyiki vardın ve hep de ol..


Bugün senin en mutlu günün şimdi ne zamanı biliyor musun üzüldüğün kırıldığın şeyleri bir Köşeye atma ve onları düşünmeme zamanıdır..
Doğum gününü tabiki unutmadım sen her zaman aklımdasın
Bu mutlu gününde yanında olduğum içinde çok mutluyum seninle dostluğumun sonsuza dek sürmesini diliyorum

Doğum günün kutlu olsunnnn iyiki varsın iyiki doğmuşsun, ailenle birlikte nice sağlıklı huzurlu mutlu yıllar geçirmen dileğiyle

Seni çok seviyorum Ülkü 💜💜(Umarım ilk kutlayan kişi olmuşumdur, gece mesajım burdan ama hediyelerin henüz tam hazır değil o yüzden onları haftaya vericem sana bilesin)
Tekrar doğum günün kutlu olsun 😊😊
O tatlış yüzün hep gülsün 😉
Şule...
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.