NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Thorin'S jailbreak Kuralları
1-)Sunucuda küfür,argo,siyaset,hakaret,Irkçılık ve Cinsiyetçilik yapmak KESİNLİKLE YASAKTIR.
2-)Hücre İçi Don Yasaktır ancak hücre kapısı açıldığında don verilebilir.
3-Skin Takibi Kesinlikle Yasaktır.
4-Komutçu istemediği Sürece kimse konuşamaz ancak komutçu izin verirse komutu bölmemek şartı ile konuşulabilir.
5-Eğer Komutçu demediği sürece Yetki yazılırsa Yetki yazan kişi uyarı alır.
6-Sunucumuzda Troll kesinlikle yasaktır Yapanlar (pgag) yada (pmute) cezası alır.
7-Eğer Komutçu hak yiyorsa (!hakgg) yazarak komutçuya hakgg oyu verebilirsiniz.
8-CT'nin Can doldurması kesinlikle yasaktır.
9-God'suz el dışı hook basan yetkililer uyarı alır.
10-Kimseye kredi ver diye yalvarmayınız bir kere söylemeniz yeterli olacaktır ancak kredi vermesi, kredi istediğiniz kişiye bağlıdır.
11-)Komuta geçecekler oyuncuların komutçu Tagı olması zorunludur, sunucuda komutçu tagı olan herhangi bir oyuncu bulunmadığı taktirde 17 yaşından büyük herhangi bir oyuncu komuta geçebilir.
12-)Spam Yapmak kesinlikle yasaktır.
13-)Komutçular emir vermek için değil serverdeki oyuncuları eğlendirmek ve eğlenmek için komutçuluk yapmaktadır, oyuncuları dinlemeyen komutçuların yetkisi alınacaktır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.