NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Kusura bakma biraz kötüyüm ama yazacağım yazmak istediklerimi çok özür dilerim öncelikle seni sevdiğimi unutma yazın tanıştık haziranda ve neredeyse 1 sene olmaya az kaldı herneyse güzel tanıştık birbirimizi tanıdık eğlendik falan güldük güldürdüm güzeldi o günler ben dün için pişmanım saçma sapan konuştum işte aslında yazarken bile korkuyorum kızarsın diye ama ben seni çok seviyorum hep yanımdaydın yeri geldi dertlerimizi paylaştık yeri geldi agladik yeri geldi güldük yeri geldik sabahladık sadece doğum gününü kutlamak istedim iyi ki doğmuşsun iyi ki nur sayesinde tanışmışız hep benim ters salak tavırlarım yüzümden bu haldeyiz zaten. bugün için de özür dilerim hep gül kimse senin üzmesin uzemesin sana 2018 yeni guzel hayatlar getirip eski yasadigin kötü şeyleri unuttursun. hayat sana sürprizler getirsin bide sana benzemeye çalıştım kendi capimda birsey yaptım komik oldu ama umarım beğenirsin doğum günü kızı. https://resimyukle.xyz/resim/M409eM
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.