Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

sabahattin ali

1)kürk mantolu madonna

2)kuyucaklı yusuf

3)değirmen

4)yeni dünya

5)içimizdeki şeytan

yaşar kemal


1)ince memed 1

2)ince memed 2

3)ince memed 3

4)ince memed 4

5)yılanı öldürseler

6)ağrıdağı efsanesi

7)tek kanatlı bir kuş

8)teneke


khaled hosseini1)uçurtma avcısı

2)bin muhteşem güneşelif şafak


1)aşk

2)siyah süt

ahmet ümit


1)sis ve gece

2)beyoğlu rapsodisi

3)çıplak ayaklıydı gecezülfü livaneli1)mutluluk
george orwell


1)hayvan çiftliği

2)1984
dostoyevski

1)suç ve ceza

2)yeraltından notlar
victor hugo


1)sefiller
maksim gorki

1)çocukluğum

2)anafranz kafka1)dönüşüm

atilla keskin
1)çiçekler susunca

nihat behram1)darağacında 3 fidanjack london1)demir ökçe

2)martin eden

richard bach
1)martı jonathan livingstonreşat nuri güntekin

1)çalıkuşuyusuf atılgan

1)aylak adam

2)anayurt oteli

3)canistan
jane austen
1)aşk ve gurur


ayşe kulin


1)veda

2)umut

3)gece sesleri

halit ziya uşaklıgil

1)aşk-ı memnuyakup kadri karaosmanoğlu
1)yabanjean christophe grange1)taş meclisi
mario puzo
1)the godfatherahmet altan
1)aldatmak

orhan pamuk1)masumiyet müzesi


can dündar

1)uzaklaralexandre dumas
1)monte cristo kontu

louisa may alcott
1)küçük kadınlar


arthur golden

1)bir geyşanın anılarıjose mauro de vasconcelos

1)şeker portakalı

2güneşi uyandıralımcharles dickens

1)iki şehrin hikayesi

2)oliver twist

richard yates


1)hayallerin peşinde
albert camus

1)yabancı


gabriel garcia marquez

1)benim hüzünlü orospularımguy de mauppasant


1)mutluluk
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.