NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Aslında hersey sadece bi yalan. Koca bi yalan . Zaten hayatta koca bir yalan değil mi?
Sen gerçekten çok akıllı bir kisisin . Insanlar in neler yapacağını anlayacak kadar akıllısın.
Onca yalanın içinde tek bir şeye inan ve ona sahip çık çünkü o senin Onca yalanın içinde sahip olduğun tek gercegin . O gerçek ise benim seni gerçekten çok SEVİYOR olmam!

Biliyosun neler düşündügumu seni nasıl sevdiğimi . Ben seni çok iyi tanıyorum. Yani saatleri gördüğün zaman bile yazar + kalp koyarsin işte ordaki kalp olmayınca bir çok şey değişiyor . Mesela ben acaba bişey mi oldu. Üzgün mu? Ben mi birsey yaptım ? Diye bir çok şey aklıma geliyor. Bu yüzden senin bana attığın mesajda cümlenin sonunda nokta bile olsa benim farklı düşünme më yol açıyor. Bu farklilik ise acaba uzgün mu ? Yönünde yalnıs anlama. Yani iate yaptığın her şey beni etkisi altına alıyor . Alsinda çünkü etkin altında olmazsam gerçek sevmem. Ki ben seni gerçek seviyorum.

Bu hayatta tek bir korkum var oda beni birakman. Ya biliyorum aynı şeyler aynı laflar. Ama işte sadece bir korku. Insan çok sevdiği çok değer verdiği şeyin ondan gitmesini istemez işte bende bu yüzden korkuyorum niye? Benim için önemlisin . Ve bu önemin hiç gitmeyecek.


Beni hep sev olur mu?

Benim senden tek istediğim bu . Hiç bişey yapma sadece beni sev. Bu yani . Beni biliyosun hiç bir zaman gözün parada olmadı yakışıklı erkekler de olmadı. Önemli olan beni adam gibi sevsin istedim çok mu ? Iste sende bunu gördüm beni adam gibi sevecek bir seni buldum.

Kalbim sensin ♥ gökyüzüm ♥ tek gerçeğim ♥ tek ait olduğum kişi ♥ bana en yakın olan sensin ♥ seni çok seviyorum ♥

Bugün 14 Şubat ♥ benim için tek önemi senin olman yoksa başka bir önemi olamazdı

Bu aşk hiç bitmesin ♥♥

Sonum olan sonsuzum ♥
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.