NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Başka yarın'a ihtiyacın var mı?

Benim bi parmak BAL'a ihtiyacım yok! Ay'ın 10'u dedin tamam çünkü kredi 10una göre çekildi, 11'ine geçti o da olmadı, bugüne geldik.... Bugün de kredi taksiti kapatma teklifi geldi......

Atmosferde birden göktaşı belirip kayboluyor!!!!

İnanmak istiyorum olmuyo, telefonumda sadece isminin yazmasının sebebidir geçmişten gelen bu tip yaşadıklarım!

Halen bu dağı tırmanırken "tutacak bir yer daha olmalı" diyorum(dum!)

Bu sarmal bugün de bitmezse findeximle eş zamanlı moralim de....

Tabiat insanlara her şey sunmuş.... Ama her şey gerçek!

Ben Kenan... Doğru söylenenleri çarpıtan belki, doğruların denk gelmediği adamım, sabırsız, her söylenene kapılan... Kenanım ben Kenan, doğrunun isabet etmediği Kenan, doğru söze yalan doğrayan, pişmiş aşa şu katan Kenan, hakettiği şeylere maruz kalan kenanım ben Kenan, nasıl bir karaktersem milletin kafasında, havlumuyum elini kurulayıp bıraktığı, arada kullanılan diş fırçası mıyım!!!!??

Kenanım ben Kenan, gerginlik, mutsuzluk, içini kaplıyorsa insanın... Lâkin bugündür yaşadıklarım, ya ressamın boyası bitmiş, yahut hayal gücü, gerçekler hergün gelip kapımıza dayanıyor, boyalar bugün dünkü tonu tutturmak için karıştırıldı bakalım ton tutacak mı!!??

Doğru da yakışır insana da alışmamışsa eğreti de durur, doğru olmayan şeylerin kombinasyonu temelde de eğreti dir, ancak süslü sözlerle bunu desteklemek o sırada caiz oluveriyor.

Neyse "doğru" ya benim yapacak pek çok işim var, kulaklarım neyi hakediyor vicdanım neyi görelim. Beni ince ince doğrayan neymiş öğreneceğiz. Vicdanıma kredi çektim, kulaklarıma gelen sözlerle ödüyorum!!
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.