NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Lắp mạng cáp quang VNPT Quận Hoàn Kiếm – Giá rẻ, khuyến mãi khủng
Quận Hoàn Kiếm là một trong những quận trung tâm của thành phố Hà Nội, nơi có mật độ dân cư đông đúc và nhu cầu sử dụng internet cao. Để đáp ứng nhu cầu này, VNPT đã triển khai hạ tầng cáp quang đến tất cả các phường trên địa bàn quận.

Với hạ tầng cáp quang hiện đại, VNPT mang đến cho khách hàng tại Quận Hoàn Kiếm một trải nghiệm internet tốc độ cao, ổn định và an toàn. Khách hàng có thể thoải mái truy cập internet để làm việc, học tập, giải trí, xem phim, nghe nhạc, chơi game,… mà không lo giật lag.

Lắp mạng cáp quang VNPT Quận Hoàn Kiếm - Giá rẻ, khuyến mãi khủng
Hiện nay, VNPT đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng lắp mạng cáp quang tại Quận Hoàn Kiếm. Khách hàng có thể nhận được ưu đãi phí lắp đặt, tặng modem wifi, tặng thêm tháng cước,…

Các gói cước internet cáp quang VNPT tại Quận Hoàn Kiếm

VNPT cung cấp đa dạng các gói cước internet cáp quang với nhiều tốc độ khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng. Dưới đây là một số gói cước phổ biến:

STT TÊN GÓI THÀNH PHẦN GÓI CƯỚC NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH
1 THÁNG 1 THÁNG CÓ KM GÓI 07 THÁNG GÓI 14 THÁNG 1 THÁNG 1 THÁNG CÓ KM GÓI 07 THÁNG GÓI 14 THÁNG
1 HOME MESH 1 100 Mbps
01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ GreenNet KHÔNG áp dụng 195.000 167.143 1.170.000 2.340.000
2 HOME MESH 2 150 Mbps
01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ GreenNet 250.000 214.286 1.500.000 3.000.000 210.000 180.000 1.260.000 2.520.000
3 HOME MESH 3 200 Mbps
01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ GreenNet 279.000 239.143 1.674.000 3.348.000 239.000 204.857 1.434.000 2.868.000
4 HOME MESH 4 250 Mbps
02 Wifi Mesh 5
hoặc 01 wifi Mesh 6
Dịch vụ GreenNet 289.000 247.714 1.734.000 3.468.000 249.000 213.429 1.494.000 2.988.000
5 HOME MESH 5 300 Mbps
03 Wifi Mesh 5
hoặc 02 wifi Mesh 6
Dịch vụ GreenNet 349.000 299.143 2.094.000 4.188.000 309.000 264.857 1.854.000 3.708.000

6 HOME MESH 6 500 Mbps
03 Wifi Mesh 5
hoặc 02 wifi Mesh 6
Dịch vụ GreenNet 480.000 411.429 2.880.000 5.760.000 430.000 368.571 2.580.000 5.160.000
➤ Giá đã bao gồm thuế VAT
➤ Áp dụng cho thuê bao lắp đặt mới từ ngày 01/07/2023
Hướng dẫn đăng ký lắp mạng cáp quang VNPT tại Quận Hoàn Kiếm

Để đăng ký lắp mạng cáp quang VNPT tại Quận Hoàn Kiếm, khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau:

Liên hệ với tổng đài VNPT qua số hotline hoặc đến trực tiếp phòng giao dịch VNPT tại địa chỉ: số 4 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm.
Cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ lắp đặt cho nhân viên VNPT.
Chọn gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Ký hợp đồng và thanh toán phí dịch vụ.
Lợi ích khi lắp mạng cáp quang VNPT tại Quận Hoàn Kiếm

Tốc độ internet cao, ổn định, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
Hạ tầng cáp quang hiện đại, phủ sóng rộng khắp.
Giá lắp mạng VNPT lượng dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo.
Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Kết luận

Với hạ tầng cáp quang hiện đại, VNPT là một trong những nhà cung cấp dịch vụ internet cáp quang hàng đầu tại Quận Hoàn Kiếm. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn VNPT để lắp đặt mạng internet.

So sánh tốc độ và giá cước của các nhà cung cấp dịch vụ internet cáp quang tại Quận Hoàn Kiếm

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet cáp quang tại Quận Hoàn Kiếm. Để lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp, khách hàng cần so sánh tốc độ và giá cước của các nhà cung cấp.

Giới thiệu một số dịch vụ đi kèm với internet cáp quang VNPT

Ngoài dịch vụ internet cáp quang, VNPT còn cung cấp một số dịch vụ đi kèm như:

Truyền hình internet: VNPT cung cấp các gói cước truyền hình internet với nhiều kênh truyền hình hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi gia đình.
Điện thoại cố định: VNPT cung cấp các gói cước điện thoại cố định với nhiều ưu đãi về giá cước và nội dung gọi.
Truyền hình cáp: VNPT cung cấp các gói cước truyền hình cáp với nhiều kênh truyền hình phong phú, đa dạng.
Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng dịch vụ internet cáp quang VNPT

Dưới đây là một số kinh nghiệm sử dụng dịch vụ internet cáp quang VNPT:

Chọn gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng: Khách hàng nên lựa chọn gói cước có tốc độ và dung lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình để tiết kiệm chi phí.
Kiểm tra tốc độ internet thường xuyên: Khách hàng nên kiểm tra tốc độ internet thường xuyên để đảm bảo đường truyền luôn ổn định.
Liên hệ với tổng đài hỗ trợ khi gặp sự cố: Khi gặp sự cố về đường truyền, khách hàng nên liên hệ với tổng đài hỗ trợ của VNPT để được xử lý kịp thời.

Read More: https://vnpttelecom.net/lap-mang-cap-quang-vnpt-quan-hoan-kiem-gia-re-khuyen-mai-khung/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.