Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Merhaba arkadaşlar.
Artık bu konu çok uzamaya başladı ve daha fazla uzamadan bir açıklık getireyim istedim. Bu açıklamayı sonuna kadar okumanızı rica ediyorum.
Bu ortamlara İnci Sözlük'ten gelmiş birisiyim. Benim zamanımda İnci Sözlük, tamami ile fake hesaplardan oluşan bir oluşumdu. Bu nedenle her ne kadar kendi gerçek adımı kullanmış olsam da gerçek fotoğraflarımı kullanmıyordum. Bunun sebebi tabii ki de sadece bu değildi, aynı zamanda ciddi şekilde ailevi problemlerim vardı ve bu benim için bir zorunluluktu. Askerden geldikten sonra online oyunlar oynamaya başladım ve İnci Sözlük'ten geldiğim için aynı profilimi kullanmaya devam ettim. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra da CS:GO'ya başladım ve burada da aynı profili kullanıyordum. Sonuçta ben sadece sıradan bir oyuncuydum ve herhangi bir ticari amaç gütmüyordum.
Bu piyasaya ilk girdiğimde bet'tir, jackpot'tur bunlara dair bilgim dahi yoktu. Sonra bir gün VIP Bet Grubu'nu duymamla birlikte Devrim Yazıcı ile Facebook'tan mesajlaşarak görüşüp, 80 TL giriş ücretini ödeyerek herkes gibi bende gruba dahil oldum. Gruba girdikten sonra yaşım ve davranışlarım itibari ile benden küçük arkadaşlardan saygı, sevgi gördüm ve daha sonrasında Devrim tarafından yetkilendirildim. Zamanla itibarım yükselmeye başladıkça, Devrim Yazıcı'nın da desteği ile çeşitli ticari adımlar atarak hepinizin bildiği gibi item alım satım ticaretine başladım. Bu süre zarfında yine İnci Sözlük zamanlarından beri kullandığım, isim soyisimin bana ait olduğu ama fotoğrafların bana ait olmadığı bu profili kullanmaya devam ediyordum. Az öncede belirttiğim gibi kısa süre içerisinde itibarım hızlı bir şekilde yükseldiği için bu düzeni de bozamazdım o yüzden profilimi bu şekilde kullanmaya devam ettim. Bu özel durumu zaten 5-6 arkadaşım biliyordu. Bu arada fotoğraflarını kullandığım kişi de bir dönem birlikte demir-çelik işlerinde çalıştığımız birisidir. Bütün bunlar benim özel hayatım olmakla birlikte hiç kimseyi ilgilendirmediği de bilinmelidir. Ben bugüne kadar konuşulduysam, sevildiysem; yaptığım işim ile, insanlara yardımcı oluşum ile, yönettiğim grup ve topluluklar ile bunları başardım. Herhangi bir şekilde fotoğraf kullanmayadabilirdim. Tıpkı bu piyasadaki insanların yarısından çoğu gibi. Ancak belirttiğim gibi bu piyasa girerken İnci Sözlük zamanlarından beri kullandığım profille girdiğim için, ortaya bu şekilde bir sonuç çıktı. Bunları anlatmamdaki sebep piyasadaki çoğu insana, müşterilerime, yönettiğim gruplardaki üyelere değer verdiğimden dolayıdır. Kimse kendini kandırılmış hissetmesin. Bunu da tüm piyasanın çoğu biliyor ki yapmış olduğum işler bugüne kadar hiç kimseye en ufak bir zarar getirmemiştir bilakis herkese temiz, dürüst, tutarlı ve kazançlı ürün satışlarında bulundum. Herkesin her türlü item ihtiyacını karşıladım. Tarafıma itham edildiği gibi kimseyi dolandırmadım hatta aksine mağdur olmamanız için piyasadan yüzlerce dolandırıcıyı temizledim, her gün bunlara şahit oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz.
Birkaç gündür VIP Bet Grubu için tamamı iftiralardan, komplolardan oluşan karalama kampanyaları neticesinde, yukarıda da bahsettiğim gibi benim özel durumumu bilen 5-6 kişiden 1 tanesi, kendisiyle tüm bağımızı kestiğimiz ve artık kendisini takmadığımız için bu özel durumumu insanlarla paylaşarak "ifşa" adı altında insanları manipüle etmeye çalışmıştır. Bunu yapma amacı, karalama kampanyalarının döndüğü bu günlerde insanları bana karşı kışkırtmak ve benim üzerimdeki başarılı ticaret adamı bilinirliğini, insanları kandıran ve dolandıran birisi şeklinde göstermeye çalışmaktır. Kendisi zamanında bizim sırtımızdan geçinen ve o sayede itibar gören, sonrasında yaptığı yanlışlar yüzünden dışladığımız bir kişidir.
Gel gelelim bundan sonra ne olacak?
Bildiğiniz gibi bir insanla iş yapmanız için, o'nu sevmeniz, saymanız için yüzünü görmenize gerek yoktur. Piyasada binlerce online alışveriş sitesi, CS:GO item/key alım satım sitesi ve dahası var. Onlarla alışveriş yaparken nasıl yüzlerini görmeden sadece isimler ile alışveriş yapıyor ve memnun kalabiliyorsanız benimle de ticaret yapmaya, saygı ve sevginizi göstermeye devam edebilirsiniz. Hepiniz biliyorsunuz, yeri geldi 1 saat uyku uyumadan sizlere hizmet verdim, yeri geldi sabahlara kadar ürün (skin,key) tedarik ettim. Yeri geldi sırf memnuniyet için cebinde yeteri kadar parası olmayanlara bile kârsız alış fiyatına ürün sattım. Yeri geldi hiç parası olmadığı için bedava item verdiğimde çok fazla insan oldu. Borç verip günler, haftalar sonra parasını aldıklarımı ve hatta hiç alamadıklarımı saymıyorum bile.
Bugüne kadar verdiğim başarılı hizmetten ötürü yeteri kadar güven kazandım ve bu güveni bir kere bile suistimal etmedim. Ben bu iş ile evime ekmek alabiliyorsam, bu kadar insanın ekmeğini yiyebiliyorsam zaten bu benim için en büyük mükafattır. İnsanlar bana güveniyorlar ve 4 haneli 5 haneli paraları kendi adıma olan şahsi banka hesabıma yatırıyorlar. Zaten bugüne kadar her zaman kendi banka hesabımı, kendi TC kimlik numaramı ve kendi telefon numaramı şeffaf şekilde verdim, hatta adresime kadar bilenler mevcut. Karakterimi ve gerçekte nasıl biri olduğumu merak edenler varsa İstanbul / Sancaktepe'ye gelip bir çayımı içebilir.
Ayriyetten tüm bu olanların beni yıldıracağını, yaptığım işlerimden ve bu ortamdan uzaklaştıracağını düşünenler var ise yanılıyorlar çünkü tam aksine bu dakikadan itibaren işlerime daha çok bağlanacağımı herkes bilmelidir. Her zaman olduğu gibi inadına en hızlısı, inadına en ucuzu olacağım. Ben olmazsam yüzlerce kişinin dolandırılarak mağdur edileceği bir yerde yokluğum söz konusu bile olamaz.
Her zaman olduğu gibi çekemeyenler, kıskananlar, iftira atanlar veya tüm bu anlattıklarımda dürüstlük şüphesi taşıdığımı düşünenler lütfen benimle muhattap dahi olmasınlar, çünkü onlara hiçbir zaman ihtiyacım olmadığı gibi bundan sonra da ihtiyacım yok. Bugüne kadar beni desteklemiş, benimle iş yapmış, ekmeğini yediğim, benden merhabasını eksik etmeyen ve her gördüğünde halimi hatırımı soran binlerce belki onbinlerce dostum, kardeşim, ağabeyim ile yola devam. smile ifade simgesi
Sevgiler..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.