Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Merhabalar ben Mortem Production (mortem prodakşın)'dan { BURADA ADINI SÖYLE}

Yapacağınız iş hakkında size daha detaylı bilgi vermek istiyorum.

Mortem Production size dosya eki olarak gönderdiğim hizmetleri sağlayan bir bilişim şirketidir. Genellikle bir işletmenin işine yarayabilecek her bilişim çözümünü sağlıyoruz.
Kocaeli ve Aydın illeri dışında ofis olarak hizmet vermiyoruz. Bu iki şehirde yeterince büyük bir pazarlama ağımız var. Biz bu pazarlama ağını dahada genişletmek için İstanbul pazarınada girmeyi düşünüyoruz.

Sizden istediğimiz şu,

Bizim hizmet ve çözümlerimizi bizim yerimize işletmelere ve kobilere gidip tanıtmanız ve onlara pazarlamanız. Pazarlama departmanımız şirket içindeki en rahat bölümdür. Şöyle ki pazarlama yapacağınız işletme ve kobiyi ve hangi bölgede çalışacağınızı siz belirliyorsunuz. Tamamen serbest çalışıyorsunuz ne zaman isterseniz o zaman işletmeye gidip pazarlama yapabilirsiniz. Ay içerisinde 10 tane sipariş getirmelisiniz gibi bir zorunluluk yok. ister bir ay hiç getirmeyin isterseniz her gün bir sipariş getirin.

İşi daha iyi anlamanız adına örneklendirme ile anlatmak istiyorum.

Mesela siz bölge olarak Kadıköyü seçtiniz. Kendiniz bir işletme belirliyorsunuz. Bu işletmenin bir televizyon tamircisi olduğunu varsayalım. İşletmeyi belirledikten sonra pazarlama yapmaya gitmeden önce bize bildiriyorsunuz. Bizde tv tamircisine ne gibi bir hizmet sunabiliriz diye düşünüyoruz ve ona en uygun bilişim çözümümüzü seçiyoruz. tv tamircimize sipariş alabileceği bir web sitesi hazırlamaya karar verdik diyelim. tv tamircisine e-sipariş sisteminin ne gibi artıları olacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz veriler ve argümanlar hazırlıyoruz. Pazarlama konusunda size yardımcı olsun diye tv tamircisi için örnek bir text hazırlıyoruz ve sizlere bunu gönderiyoruz. Siz gönderdiğimiz argümanlar ve textler üzerinden çalışıp tv tamircimize hizmetimizi pazarlıyorsunuz.

Dediğim gibi tamamen serbest saatlerde çalışabilirsiniz.

Ücret konusunu 2 şekilde hallediyoruz
1-getireceğiniz her iş için görüşeceğimiz yüzdelik komisyonu alıyorsunuz.
2-Kâr usulü
Kâr usulünü daha iyi kavramanız için biraz bahsedeyim, az önceki örnekteki tv tamircisi ile anlaştığımızı varsayalım biz bu hizmete 300 lira fiyat biçtik diyelim. Siz üzerine kendi kârınızı koyup öyle satıyorsunuz tamirciye. Misal hizmeti müşteriye 450 TL ye sattınız, biz bu durumda yine 300 lira alıyoruz 150 lirada sizin payınız.

İş hakkında umarım yeterince bilgi edindiniz. İlandan bu kadar detaylı bilgi edinememiş olabilirsiniz. İşe hala başvurmak istiyorsanız bu maile olumlu olarak geri dönüş yapın lütfen
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.