NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Imam dva druga koji me jako pale.Zovu se faris i omar i čini mi se su i oni napaljeni na mene.jedan dan smo se našli nas troje u gradu.obukla sam uske helanke i duboku otvorenu majicu v izreza.gledali su me gladno.pričali smo i odjednom,ne znam ni sama kako,našli smo se prvo u omarovom autu a zatim i u njegovom stanu.omar je bio zgodniji,visi,imao je misice Ali nije bio baš nešto lijep u faci.dok je faris obrnuto-on je bio lijepog lica ali je bio malo niži i slabije razvijenih mišića iako su zajedno vjezbali u teretani.to me oduvijek palilo.oduvijek sam zamišljala kako bi bilo dobro sexati se sa omarom,ali zatvorenih ociju da mu ne gledam facu xd :-D inace faris+omar=perfekcija.sumnjala sam malo da su gejevi,ali ovim su me cinom razuvjerili.kako je omar vozio u autu,ja i faris smo se prvo pohvatali na zadnjem sjedistu njegovog auta.ljubili smo se,on je drzao svoje ruke na mojoj guzi koju je uvijek tako pomalo gledao,a ja sam mu dodirivala kosu što ga je napalilo pa mu je ruka krenula izmedju mojih nogu.trljao me preko helanki.pogledala sam u omara.mislim da će mu farmerke puci.po dolasku u stan,odmah sam zazvalila omara,da mu ne ostajem duzna haha.on me muski uhvatio oko struka i stisnuo uz sebe.nisam mogla izdrzati i moja je ruka sama krenula ispod njegove majice.pipala sam mu trbusnjake a na pici sam osjetila da je nestrpljiv :-D zatim mi se ruka sama spustila na njegov kais,a potom i na slic.stisnuo me sakama za guzu,nabijajuci me na njega.Zatim se odmaknuo rekao "pripremite se odmah dolazim" i otisao do sobe.okrenula sam se ka farisu i otisli smo do spavace.spustio me na krevet da nastavimo gdje smo stali.poceo je da mi skida helanke dok me ljubio po usnama,obrazima,bradi,vratu..u to je stigao i omar.nosio je dildo,lubrikant i kondome.faris je skocio skidajuci farmerice dok su omarove vec bile na podu.gledala sam ih izazovno.omar je dovrsio farisov posao-skinuo mi je helanke i bacio ih iza.potom me uhvatio za struk podigao i okrenuo na stomak.vidjevsi kako mi se guza istakla tangicama,poceo mi je lizati,jednu pa drugu stranu.faris je drkao gledajuci nas.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.