Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Senden tek kelimeyle iğreniyorum cidden ama beni ne hale soktun ne haldeydim ki zaten ? Kötü günler geçirdim biliyordun sende .. Ama Allah senin bana yaşattığını elbet sana da yaşatacak o gün gelecek ve bana ne yaptığının farkına varacaksın.Cidden hani soğumuştun?Hani gizem ablanin düşünceleri hanii???
Telefonda ya neler konuştuk seninle o kız sadece seninle konuşmasının şebebi benim yoksa o seni asla takmaz anladın mı? Bak senden nasıl vazgeçti hemen benimle barıştığıni öğrenince sana yazdı kızım saf olma biraz.

Şuan senin bana gönderdiğin mesajdan sonra daha bi yıkıldım yemin ederim ki ağladım vallahi..

Şuan bunları gülerek yazıyorum..Ebrunun gerçek yüzü çıkacak ve benim de senin yüzünü erkenden görmem.

Herkes hatta şuan seninle konuşanlar bile var biliyor musun vallahi de ; O kızın sevgisine inanma dediler fakat ben mallik edip sana inandım.Paslanmış iğrenç bir kalbe sahipsin.

.......

Son bir şey daha eminim beni ozleyeceksin çünkü helbet yine bir şeyler olacak ebru seni takmayacak o günlerde gelecek.. sakın tekrar yazıp seninle eskisiden daha iyi olabileceğimize inanıyorum deme.Yakarim bu sefer canını.

Allah ıslah etsin seni Bahar.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.