NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

CsgoPlayer Fun Server KURALLARI:

Aşağıdaki kurallara uymayan biri var ise SS (SCREENSHOT) alıp,Sunucu Sahiplerinden birine iletebilirsiniz...

*KÜFÜR,ARGO,IRKÇILIK,DİNİ DEĞERLER
-Aile bireylerine hakaret etme: 20 dakika BAN ATILIR.
-AQ,AMK vs. kısaltmalar: 1.de Uyarı 2.de 5 dakika BAN ATILIR.
-Argo laflar ise: 10 dakika BAN ATILIR.
-Komutçu oylamasını trolleyenlere 5 dk Ban ATILIR !
-User'a ban atarken sebep yazmayan yetkili 15 DK uzaklaştırılır. İkinci seferde ise yetkisi alınır.
ÖRNEK: !ban [isim] (Dakikası) banlama nedeni

*JAİLBREAK KURALLARI
-Özel koruma alınamaz. AYRICA korumalar hiç bir türlü can dolduramazlar,NEGEV ve OTO alamazlar.Eğer Komutçu kullanmıyorsa komutçu izin verdiği kişi
alabilr. CT de sadece bir kişi kullanabilir.
-İkinci koruma özel alınabilir.
-Özel komutçu alınamaz komutçuluk hakkı salınamaz.
-Komutçu İZİN VERMEDİĞİ sürece kimseye hiç bir komut yazamaz. (CAN VERMEK,KENDİNİ GAGLAMAK,HP VERME,MUTE AÇMA,)
-Komutçu sesi KALIN,MİKROFONU İYİ,+13 olmalıdır.
-Her 50 dakikada bir MOD, Her 30 dakikada bir MAP oylaması yaplımalıdır !!!! (NOT:ÇOK İSTEK GELİRSE HEMEN YAPILIR.)
-Komutçu değişince korumalarda değişir.(Eğer bir oyun oynamadıysa kalıcaktır)
-Her 20 dakika bir komutçu oylaması ZORUNLUDUR.Her 5 isyanda da komutçu değiş kal yapılır
-YER SÖYLEMEK VEYA OYUNDAN CAN SÖYLEMEK YASAKTIR Söylediği taktirde 15 dakika Serverimizden uzaklaştırılır!!!!
-Korumalar kesinlikle skin takibi YAPAMAZ ve "CAN DOLDURAMAZ" !!!
-GEREKSİZ MSAY 5DK BAN SEBEBİDİR.
-KOMUTÇU ABARTMADIĞI ŞEKİLDE SKİN TAKİBİ YAPABİLİR.

*AWP KURALLARI
-Hook,Grab yasakdır bütün herkez ölünce basılabilir.
-Bunny yasaktır 5 kişi sonra oylama yapılır aç çıkarsa bunny açılır.

*AİM KURALLARI
-Bunny kesinlikle yasaktır bunny açan admin in yetkisi alınıcaktır!!
-Hook,Grab tamamen yasaktır.

*SURF KURALLARI
-Base Kill yasaktır. Yapılır ise 15 dk BAN atılır.
-Mario Kill yasaktır. Yapılır ise 25 dk BAN atılır.

*MİNİGAMES KURALLARI
-Hook-Grab yasak hızlanmak için hook basılabilir ama düşerken basılamaz.
-Noclip... felen şeyler yasaktır!

*DEATRUN KURALLARI
-Hook-Grab yasak hızlanmak için hook basılabilir ama düşerken basılamaz.

*KREDİ
-Her tur sona kalan T İNFAZ eder ise 500 verilir.
NOT: Kuralları okumadan bir yaptırım uygulayan yetkili kişiler 30 DK serverdan uzaklaştırılır ...

-CsgoPlayerFunServer
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.