NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io


Merhaba arkadaşlar..

Bu gün sizlerle çok önemli şeyler konuşacağım.İnsanlar,ikiyüzlü ve yalancının tekiymiş.Bu gün bunu öğrendim.Eskiden kalanlar bitmiştir.Bunu herkes bilsin.İnsanların her sabah ikinci yüzlerini yıkamak zor mudur bilmem ama riyakar olmayı iyi biliyorlar.Yani anlatmak istediğim biri kendi suçunun ortaya çıkarıldığında her şeyi yapıyor.Yalanlar söylüyor.Bazen bu durumu yaşadığınızda fark edersiniz.Maskemizin düştüğünü söylüyorlar.Bu komik :) Hemde çok komik :) Çünkü arkadaşken sizden yararlanıp daha sonra her şeyi kendileri bitirmiş.Bizim 2. yüzümüzü görmüşler gibi riyakarcılık yapıyorlar..Madem iki yüzlüydüm.Moderatör olana adar niye ''canım,cicim'' oyunları oynadın?Buna ikiyüzlülük derler.Sen kendini ne sanıyorsun ki sonuçta?Benim 1 yüzüm kızarıyorsa senin 2 yüzün kızarıyordur.Anlıyorum seni çook haklısın.Bana oynadığın için şimdi böyle yapıyorsun.İşte buna ikiyüzlülük derler.Nasıl oluyomuş?Morda bir renkmiş demi?Fark ettim de sana da çok yakıştı.Bana özenti gösterip herşeyi yapan da sendin oysaki değil mi?Beni incitemezsin bu şeylerle..Sna söyleyeceğim tek şey. =

Güle güle sana yolun açık olsun ,
Güle güle sana uğurlar olsun!!

--GİZLİveZEKİ

Kopyalanması yasaktır!!
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.