Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Biliyorum yorum atma dedin, saygınız olsun dedin ama bir seferlik bu kuralı çiğnemek istiyorum. Sen Yalnız kurt olma reis lütfen!... Bilmiyorum seni gerçekten kim sever kim sevmez. seviyorum seni reis. Benim için çok değerli bir abisin... Lütfen üzülme. Sen hiç böyle görmemiştim.Bu durumun beni çok üzüyor. Sen yüreği güzel insan, neden böyle üzülüyorsun. üzülmek sana yakışmıyor bak...Gülmek gerekiyor hayatta ne olursa olsun.
Dik durmak gerek...Hadi ...istersen kimseyle konuşma, benimle bile...Ama seni çok özledim ben... üzüldüm ben....
Gürkan abi kim üzdü seni ya :( üzülme! Sen değerlisin...Ben başkasını bilmem ama benim için değerlisin cidden bunu bil...Lütfen üzülme :(((((Sen yalnız değilsin :/ hele yalnız kurt hiç değilsin...Belki sanal alem ama seni görmek çok isterdim.Bir ramazan misafirim olmanı da isterdim.ama modluktan alınsam da alınmasam da bu bir iş gibi... ama unutma değerlisin...Gülmelisin bunu sende hak ediyorsun..belki de okumuyorsun ama okursan bil ki sen bu e ödevin yüreği güzel insanlarından birisin :) benim için önemlisin REİS :)

Ruhu genç insan 19 mayısın mübarek ola :)

seni seven yolcu :) RGY...


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.