NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sender : Centros 7
Alıcı : Birkan TSG

Konu :

Hocam şimdi her şey hazırda DDoS timi için .
Tim adı : {DDoS} Türk Siber Güvenlik
Tabii ki benim planım için sizin subdomain açmanız gerekiyor . Subdomain başlığında büyük harf bulundurulabiliyorsa bu şekilde olsun lütfen :
DDoS.turksiberguvenlik.net
DDoS şeklinde büyük harfle olmuyorsa :
ddos.turksiberguvenlik.net
Olur çok sıkıntı olmaz o şekilde daha güzel duruyor diye dedim .

Subdomain bir forum gibi olacak yani :
DDoS.turksiberguvenlik.net
sitesine girildiği zaman karşımıza 3 adet forum bölümü açılacak Bunlar ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDoS saldırıları hakkında bilgiler
DDoS saldırısı yapmak
{DDoS} Türk Siber Güvenlik Tim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olacak . Yani bunlar bir forumun bölümü olarak düşün veya klasör mantığı . Ama forum dediğim yoruma açık bir forum olmayacak çoğu ve sadece yöneticiler konu açabilecek bir de yöneticinin izin verdiği kişiler .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDoS saldırısı hakkında bilgiler
Bölümüne girdiğimiz zaman bu yetkiyi almış kişiler burada yararlı bilgilerini paylaşacak . Tam 2 senedir DDoS ile ilgili bir sürü bilgi sahibi olan ben tabii ki açılan konuların doğruluğunu kontrol etmem gerek . Yalan yanlış bilgiler veriyorlar .
Örnek olarak : Tek kişi ile site çökertemezsin site sadece sende çöktü görünür
E benim vereceğim cevap :
Tek kişi ile site çökertebilirsin . Site sadece sende çöktü görünmesinin nedeni programı yazan kişinin yaptığı bir hile değil sitenin ip ban atmasıdır . Tek kişi ile ip ban yememenin proxy DoS gibi yöntemleri vardır .
Yani bu tür site sadece sende çöktü gibi bilgilerin barınmasını istemediğim için diyorum .

Benim zaten bu bölümde paylaşmak için kendi yazdığım birkaç konum var . Arada yararlı konular ile sadece DDoS konusunda yenilerin bir şeyler öğrenebileceği bir bölüm olur .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDoS Saldırısı Yapmak
Bölümüne giriyoruz . Tabii ki gene yoruma kapalı olacak . Konular izin verirseniz benim onayımdan geçsin paketleri koklayarak işe yarayıp yaramayan bir program veya script olup olmadığını tespit ederim ping atan programların paylaşılmasını engellerim .

Birkaç Konuyuda Üst Konu Yaparız örnek :

Balyoz DoS = Bunu paylaşmayı düşündüğüm zaman biraz sıkıntı çıkabilir bu nedenle bu subdomaini bölümleri açar açmaz bunu paylaşamam sizin onayınız gerek ki biraz açıklayınca durumu , bu tankı paylaşmayı izin vermeyebilirsiniz .

Sizin bedava Sunucu Alıp DoS Saldırısı Yapma Konunuzu

Vega Gst' DoS yazılımının V2 scriptini yazmayı tamamladığı zaman Onun konusunu

Eyuboo'nun 30'a yakın pl ve py DoS scripti var hepsini anlatarak paylaşır burada . Ben hepsini teste tutacağım ve en başarılı 2 scriptini üst konu yaparız

1 tane de şöyle konu açarız yapamadığınız script varsa sorunuzu buradan sorun iletişim adresim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{DDoS} Türk Siber Güvenlik Tim
Bölümüne girdiğimiz zaman 2 adet alt Bölüm çıkacak . Bunların isimleri :
{DDoS} Türk Siber Güvenlik Tim Alımları
OPerasyonlar
..........
.....
...
..
{DDoS} Türk Siber Güvenlik Tim Alımları
Na girildiği zaman karşımıza
Şimdilik 1 tane konu çıkacak :
{DDoS} Türk Siber Güvenlik Tim Alımları
Aynı zamanda sadece bu konu yoruma açık olacak . Çünkü katılmak isteyenler yoruma yazacak . Eğer benim bu planımı onaylarsanız hemen iyi renkli bir konu açarım . Alımlar ile ilgili .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPerasyonlar
Alt bölümüne girdiğimiz zaman 2 tane Bölüm daha çıkacak bunlar :
Önemli OP
Bütün OP

Veya bu sizin karınız bunun içine 2 adet bölüm açmak yerine önemli saldırılar üst konu yapılabilir . Unutmadan bu konular da yorumlara kapalı olacak .


Şimdi fikrimi nasıl buldunuz nereleri eksik nereleri imkansız nereleri zor söyleyin birde kendi fikrinizi orta yolu bulalım .
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.