NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Rugadh í sna Doiriú, Casla, Co. na Gaillimhe, ar 22 Bealtaine 1941. ‘Ó Máidhbh’ a sloinne i nGaeilge. B’í an dara duine clainne de thriúr í ag John Joseph Maude, a raibh gabháltas aige i gCill Bhriocáin, Ros Muc, agus Máire Nic an Iomaire, múinteoir náisiúnta as na Doiriú. Bhí Caitlín ar scoil sna Doiriú ar dtús agus ansin faoi chúram a máthar i scoil an Oileáin Mhóir tamall amach ón Aill Bhuí i Ros Muc. Chaith sí ceithre bliana i gColáiste Chroí Mhuire sa Spidéal agus rinne céim B.A. i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe 1958–1962. Chaith sí bliain amháin den tréimhse sin ag obair i Sasana. Phós sí Cathal Ó Luain ar 27 Nollaig 1969. Rugadh mac amháin dóibh. Fuair sí bás den ailse ar 6 Meitheamh 1982 agus tá sí curtha i mBóthar na Bruíne, Baile Átha Cliath. Foilsiodh Caitlín Maude: Dánta, drámaíocht agus prós, 2005.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.