Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Boží milosrdenství - kázání
• Bůh je dobrý!
• Není to jen fráze, kterou používáme v modlitbách, v neděli. Používejme tuhle frázi pořád.
• Potřebuješ mít zakořeněnou pravdu v srdci, jinak nedokážeš žít pro Boha!
• „Nikdy na mě nepřestaň být na mě závislý."
• Ať je pro tebe Bůh neskutečně velký.
• „Tobě zpívám žalmy chvál, můj Pane, protože světelné jméno máš."
• „Bůh je věrný ve svých zaslíbeních."
• „Bůh koná mezi námi."
• „Ďábel zapíná poplašný signál v pekle, jakmile zjistí, že na Zemi je někdo, kdo je oheň."
• „Je úžasné vidět, když Ježíš koná."
• Iz 53, 4-5
• Rim 1, 16
• P 2, 24
• Jan 14, 10
• Mt 28, 19-20
• Jan 14, 26
• Žalm 103, 3
• „Když nevěříš, tak si nepřijdeš pro modlitbu za uzdravení."
• Mt 8, 2-3
• Po kázání se jít modlit k Bohu, aby mi zjevil věci > je potřebné mít upřímné srdce.
• Mt 8, 16-17
• Jan 10, 10
• Skutky Ap. - 10, 38
• Jan 5, 19
• „Toto jsou skutky JEHO Otce."
• „Bůh si tě chce použít v tvém životě."
• „Povolání je být jako náš Pán."
• „Přestaňte se cítit, jakože jste malí."
• „Víš, proč tě ďábel utlačuje? Protože ty utlačuješ jeho."
• „Přestaň být lítostivý vůči sobě."
• „Pokud chceme probuzení v Církvi, přestaňte být líní."
• „On se projeví tam, kde Mu dáš svobodu."
• „Nech mě žít skrze tebe!"
• „Bože, použij mě..."
• „
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.