NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io


________ KUNDURACI TAHİR'İN İLGİNÇ BULUŞU_______

Günlerden bir gün Kunduracı Tahir'in dükkanına Yaşlı bir adam girdi. Kunduracı Tahir o gün hiç siftah yapmamıştı. Yaşlı adamın içeriye doğru giriyor olması onu gülümsetti. Ona coşkulu ve güzel bir nida ile;
-- buyrun efendim nasıl bir kundura bakmıştınız? diye soruverdi.
Adamcağız bu çocuğa hayran kalmıştı. Ne kadar da güzelsin sen evlat! benim on tane çocuğum var biri bile senin kadar işe yaramadı diyerek içten içe hüzünleniyor, böyle evlatların varlığına seviniyordu.Ne kadar güzeldi Tahir.O küçük bir mahallenin kunduracıda çalışan küçük Tahir, babasını kaybetmesini üzerine bu mesleği ondan gelen bir miras olarak görüyor ve ona göre ilerliyor ve utanmadan sürdürüyordu. Üstelik yaşıtları okula giderken o gidemiyordu lakin bundan şikayetçi değildi. O ailesi düşünüyordu. para kazanacaktı. Ailesini kimseye muhtaç etmeyecekti. Daha sonra okurdu. Küçük bir kardeşi vardı. Onu okutuyor, hasta olan annesi için ameliyat parası toplamak için çalışıyordu. Bu yüzdendi gücenmeden çalışması. Herkesten farklıydı. Bir gün olsun istekleri alınmamış bir çocuktu. Hayatta küsmüyor, aksine daha çok kenetleniyordu. Henüz 9 yaşında olmasına karşın bir baba misali bir evin tüm yükünü alan bireydi. Hiçbir zaman kıskanmıyordu kimseyi, hayatı buydu. Yaşayacak ve görecekti.Bir gün dükkanına gelen bir büyük amca ile aralarında şu konuşma geçti :
Kunduracı Tahir : Buyur amca hoş geldin.

Müşteri Amca : Hoş bulduk yavrum. Ben ayakkabımı yaptıracaktım, burayı çok övdüler de geldim lakin bu kadar küçük bir çocuk beklemiyordum doğrusu...

Kunduracı Tahir : ne kadar büyük bekliyordunuz amcacım XXL kadar büyük beklediniz lakin S beden çıkınca şaşırdınız değil mi? :)

Müşteri Amca : elbette öyle gibi bir şey oldu. Hem şakacısın hem de berikli bunu neye borçluyuz acaba yakışıklı kunduracı seni ...

Kunduracı Tahir : Ben borçlu değilim efendim kimseciklere, Yakışıklılık Allah vergisi, meslek ise rahmetli babamdan kalma amcacım. :)

Müşteri Amca : Allah'ım evlat! okula gitmen gerekiyor.Türkçeyi biraz zor anlıyorsun.
Kunduracı Tahir : o zaman ingilizce konuş bey amcacım :)

Müşteri Amca : ilahi evlat sen adamı gülmekten öldürürsün.

Kunduracı Tahir: Allah korusun amcacım kimseyi öldürmem ben.

Müşteri Amca : sana Türkçe lazım evlat okula gitmen gerek.

Kunduracı Tahir : Amcacım sana da zaman vaktini hemen anlatacak saat gerek. Kaç saattir buradasın ne istediği sordum bir şey demedim. De hele siftah yapalım.

Müşteri Amca: Siftahtan önce bir güzel kahvaltı yapalım.

Kunduracı Tahir : peki amcacım bekleyin getiriyorum.

Bir süre sonra kunduracı küçük Tahir gelir ve kahvaltıyı getirmiştir. Yine aralarında şöyle bir konuşma geçer:

Kunduracı Tahir : Geldim bey amca geldim!

Müşteri Amca : Evladım bu da ne?

Kunduracı Tahir : Kahvaltı..

Müşteri Amca : onu görüyorum da o neden ayakkabının içinde?

Kunduracı Tahir : Bey amca sen kaç saattir buradasın bir ayakkabımı almadın, bir de kahvaltı istedin. Al sana kahvaltılı ayakkabı bunu daha pahalıya satıyorum haberin olsun. Artık siftah yapalım dedim.

Müşteri amca ve Tahir gülüşürler. sonunda Müşteri amca ayakkabısını alır, gider. Kunduracı Tahir ise Ayakkabı içinde kahvaltı da satmaya başlar. Alıcısı çok olur ve hayatı kurtulur. Bu buluşa vesile olan Müşteri amcanın adını verir buluşuna artık kunduracı Tahir bir buluş adamıdır.Artık okul için parasını çıkarmıştır. Hem kız kardeşi olan Zühreyi okutur hemde kendisi okur. Bir yandan ise Annesinin bel fıtığı ameliyatını yaptırır. Babasının mezarına Mermerle süsler ve çiçeklerle donatır. Yetimlere el açar. Mutlu mesut yaşarlar.


RabbeGidenYolcu'ya aittir.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.