NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yalnızlık huzur :)
Ama sen yanımdayken :D ...

Yer gök seslenir!
Her dem ALLAH!
Benlikten geçenin yaridir ALLAH!
Aşkı bulan neylerki bu dünyayı?
Her dem seslenir o ALLAAH,ALLAH!


Bil ki dönmelisin...
Kafayı yiyicem böyle...

Benimle konuşurken şu kelimeleri kullanmayın:
-"Sanane"
-"Saçmalama"
-"Senin gibiler"
-"Karışma"

Beni en çok sinirlendiren kelimeler bunlar.
Kullanmayın.
Sonra üzülen ben değil siz olursunuz.

Nanay nanay nanaay nanay nanay nanaay...

Bazen öyle gerçekki kalbimdeki acı.
Nasıl bir insan bir yeri kırıldığında acıdan feryat ederse bende öyle feryat ediyorum.
Tek fark onunki ses ile.
Benimki gözyaşı...

Bu saçmalıklara son ver.
#Kendime Öğüt


Yazsam şiir olur...
Ama beceremem.

Sadece şunu söyleyeceğim;

"Hata Bende.."

Özledim...
Uyuyamıyorum...

Nesin sen?

Huzur?
Mutluluk?
Güven?

Sanırım benim için her şeysin.."Yine soluyor içimde çiçekler...Başka baharda gülümserler..."

https://you tu.be/xU6fbWlV3Fg?list=PLF-TjI27HIIb_GCFr4aroPoDmK-qIepT0

Başka hayallere kalmazki mecalimm...

"İçimden bir ses der:Sabreet Saaabret..."

Yeni kişiler tanımak istemiyorum.
Eski hesabım "MentalPower".
Silinme sebebi topluluk ahlakına uygun olmayan yazılar.


Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte
Camımın damlasında
Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına.
Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı?
Gönlümün bahçesine

Kanadım kırıldı bak yağmurum ol yağ yüzüme
Tükendim çok yaraları açan
Dağılmıyor içimdeki duman
Sen istersen yanalım o zaman
Gel artık yok yüreğe dokunan..

https://you tu.be/HkWO1yuYnLU

Hiç soru çözmedim,bu teşekkürler niçin?
Bence gidip soru çözen kişilere teşekkür etmelisiniz.

Lütfen MentalPower'ı sonsuza kadar hesabını sildirdi varsayın.
#MeNtalPoWer
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.