NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Cariyelik haktır. Dinden dönenler öldürülmelidir. Tüm türkiye cumhuriyeti vatandaşları müşriktir. Namaz kılmayan öldürülmelidir. Düğünde karısını kızını oynatan deyyustur. Karısını kızını açık gezdiren deyyustur.


A jewish slut: http://lilith.org/wp-content/uploads/2014/07/JewishFeminism2.jpg
Juden! : http://smoloko.com/wp-content/uploads/CommunistJewsFeminismDiversityMeme.jpg
Yahudi feministler: http://www.dailystormer.com/wp-content/uploads/2015/05/00Jewish-feminists00.jpg
Feminsim is jewish: http://www.dailystormer.com/jewish-feminism/

Feminism aileyi, kocaya itaati yoketmek için yahudiler tarafından uydurulmuş müşrik bir ideolojidir.
http://jezebel.com/finally-someone-has-implicated-feminism-in-the-illumin-1627071906
https://www.youtube.com/watch?v=TBJgJ34QHNw
http://www.henrymakow.com/001904.html
https://www.youtube.com/watch?v=k6mfTAmcW80Türk milletinin yüzde %99 u aptaldır.
Türk milletinin yüzde %99 u cahildir.
Milliyetçiler ahmaktır. Türkçüler vs vs dünyanın döl israflarıdır. Kurtuluş İslamdadır.
Bana fıkıh falan öğretmeye kalkmayın.
Bana çomar diyen orospu evladı ekşici tipler varmış.Siz de feminist götveren frenk taklitçisi batı kıçı yalayan soysuz orospu evlatlarısınız. Siz daha polis dayağı yemediniz mi? :)
Bana layık eş nasıl olmalı:
Sarı saçlı mavi gözlü iffetli eline erkek eli değmemiş kocasına itaat eden sadık mümine nur yüzlü namaz kılan bir hanımkardeş olmalıdır.
Niye kafir diyorum sizlere: http://www.davetulhaq.com/tr/forum/index.php?topic=12610.0
Mustafa Kemali tekfir etmeyen, onu müslüman bilen kişiler kafirdir.
Allah ın şeriatini bir kenara bırakıp tamamen Allah ın hükümlerine zıt, Allah ve resulüne karşı savaş açmış insan ürünü bir sistemle yönetilen her devlet küfür bir devlettir. Bu devlettin cumhurbaşkanı, başbakanı, milletvekilleri ve bakanları v.b Müslüman olduklarını söylesinler ve halkımızın % 99 Müslümandır desinler, hacc namaz, zekat gibi bir takım İslam alametlerine izin versinler, velev ki kimliklerinde dini İslam yazsın hiç önemli değil HEPSİ KAFİRDİR.

Türk genç kadınlarının %80 i erkek hastasıdır. Öpüşmeden ,sevişmeden yapamaz abazalardır.
Türk erkeklerinin %80 i kadın düşkünüdür.

Tüm türkiye müşriktir. Müslüman sayısı 1000'i bulmaz. Hepinizi tekfir ediyorum. Kafir olarak görüyorum.
Tüm laikler, ülkücüler komunistler solcular sağcılar hepsi kafirdir.SÖN KÖNDÖNÖ KÖLÖ ÖRÖYÖRSÖN
Kadın kocasının cariyesi gibidir, her dediğini yapmak zorundadır. İmam Şafii.
Feminism aileyi, kocaya itaati yoketmek için yahudiler tarafından uydurulmuş müşrik bir ideolojidir.
http://jezebel.com/finally-someone-has-implicated-feminism-in-the-illumin-1627071906
https://www.youtube.com/watch?v=TBJgJ34QHNw
http://www.henrymakow.com/001904.html
https://www.youtube.com/watch?v=k6mfTAmcW80

Konuya girmeden evvel müşrik misin müslüman mısın onu yaz.Kendine gel İslam'ın Kızı! Senin yıldızın hergece başka yatakta sabahlayan popçu değil,burnunu göstermekten haya eden Nene Hatundur. İhsan Şenocak

Türk gençlerine gerçekler ağır gelmektedir. Onlar da bilmektedir rahat olduklarını.
Türk gençliğinin %80 i bozuktur

Ataerkil , eril , gerici, yobaz birey.
C2, kullanıcısı kadınların %80i orospudur. Türk kadınlarının %70 i yalancıdır, şerefsizdir. Ekşiciler GAVATTIR.
Türk kadınları eşlerini kandırmaktadır. Basit bir hesaplamayla kız oğlan kız aldım diyen erkeklerin %50sinden fazlası kandırılmıştır. Hepsi ya, oralcı, ya analcı, vs dir. Erkekler bu duruma uyanmalıdır. Kadınlar kızlık zarlarını diktirmektedir. Bu işlemin sayısı yüzbinleri bulmuştur.

Suç biraz da ailelerdedir. Saldım çayıra mevlam kayıra yetiştirirseniz kızınız böyle olur.
Şeytanın en büyük enstrumanı kadındır. Bir Anon
Eğer kadın, eşi istekli olduğu halde ona cevap vermezse, cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadis.
Eğer kadın, eşi istekli olduğu halde ona cevap vermezse, cehennemdeki yerini hazırlasın.

Bana hümanist zırvalarla gelmeyin
Nelere karşıyım: AB, Sovyetler, Stalin, Lenin, Hitler, Mao, Che, Lahey Adalet Divanı, BM, hümanizm, ülkücülük solculuk feminism veganlık vs vs
Ateşle yaklaşma, ağır yobaz, gerici, kafası 632 de kaldı
Kendine gel İslam'ın Kızı! Senin yıldızın hergece başka yatakta sabahlayan popçu değil,burnunu göstermekten haya eden Nene Hatundur. İhsan Şenocak
---Herşeyi yazdık aşagıda hala soruyorsunuz
Bir şey yaşamadım , bir yanlışı eleştirmek için mağduru olmaya gerek yok

Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim.

Tirmizi, Rada, 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140
Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.

Sahihi Buhari
Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.

Müslim, İman, 34/132
İbn Mace, Fiten 19/4003
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.

Sahihi Buhari
(Bir mümin, hanımının kötü huyuna kızmasın! Onun iyi huyu da olur.) [Müslim]

(Kadın, zayıf yaradılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmeyin!) [İbni Lal]

(Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranandır.) [Tirmizî]

(Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim.) [Nesâî]Mustafa kemal : https://www.youtube.com/watch?v=ZHr_vu4RllA
Stalin :https://www.youtube.com/watch?v=HgXAwCwmaOs
Feminizmin kurucusu mason kadın : http://i.hizliresim.com/l1qGop.png
Cübbeli Ahmet hocamızdan dinleyelim kadınları: https://www.youtube.com/watch?v=MwPsDf_-3h8
Şeyhülislam mustafa sabri efendinin kemalistler hakkındaki fetvası: https://www.youtube.com/watch?v=5JowlGQ3vs4
Kadınları bulmaca çözer gibi çözdüm. Antifrenk2019
Bunlar sinsi, yalancı, , varlıklar. Asla müteşekkir olmazlar kocalarına Her zaman fazlasını isterler. Cehennem ehlinin cogu bunlardandır. Aralarında düzgün muvahhidler vardır, onlara selam olsun! Rabia tül Adeviyyelere selam olsun.


Kadın kemale ermiş bir iblistir. -Victor Hugo
i.hizliresim.com/d3Rgq4.jpg . i.hizliresim.com/nMB05V.jpg
-Hocam bir şey mi yaşadın?
-Bir şey yaşamadım da kandırılan onlarca erkeği gördükten sonra canıma tak etti, ben de eleştirmek için bu hesabı açtım

-Hocam kadınlarla derdin ne?
-Yalancı olmaları.

Aynı yastığa baş koyacağınız kişiyi sırtından hançerliyorsunuz. O sizi temiz el dokunulmamış hayal etmişti. Kandırıyorsunuz. Kendinizi eşinize bekletmemeniz yetmezmiş gibi bir de yalan süstüne evlilik kuruyorsunuz. Alçaksınız. Tüm güzel duyguları eşinizle yaşamanız gerekirken hormonlarınıza yenilip başka erkeklerle beraber olup müstakbel eşlerinizi aldatıyorsunuz BUNU kadın erkek herkes yapıyor maalesefifşa: http://www.kadinlarkulubu.com/forum/index.php?threads/kizlik-zari-dikimi-yaptirip-evlenenler-sonucu-yazabilir-mi.774153/
Kadınlarklübü , kızlarsoruyor.com üyesi bir kimse potansiyel yolludur.

Anti ekşiçi-lgbti-kemalist-komunist-feminist-ülkücü-türkçü-siyonist-vegan vs.

Uludağ sözlükten bir yazı:

Erkekler bekarete neden takıyor diye düşünmek yerine kadınlar neden erkeklerini sorgulamıyor diye düşünmek daha akıl karıdır. sözde dünyalar kadar sevdiğin, uğruna canını verebileceğin adamın başkasına ait olması sana koymuyorsa o senin godoşluğundur.
tek sebebi vardır. hiçbir kadın bir erkeğin sevdiği gibi sevemez/ bağlanamaz. çok da sikindedir erkeğin daha önce ne yaptığı.

Kadınlardan dürüst olan var mıdır veya kadınlar erkek kadar sevebilir mi?
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.