NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sidar abi ne oldu inan hiç birşey anlamıyorum biz böyle değildik gerçek bi abi kardeş gibiydik bi anda ne oldu ne bitti anlamadığım bir şekilde aramız bozuldu.Benim sa-na yazmama rağmen bana ne cevap yazıyorsun ne eskisi gibi seviyorsun ben mi birşey yaptım seni mi üzdüm inan anlamıyorum neden yani ne oldu ne yaptım da biz seninle eskisi gibi değiliz.Senin kırıldığın bir nokta varsa veya konuşmak istemiyorsan açıkca söylemen benim için daha iyi en azından hergün üzüleceğime tek gün üzülürüm.Ama sen iyi ki varsın ben senden çok şey öğrendim.Ben seni gerçekten ama gerçekten bi abim gibi sevdim.benim abim yok ve çok isterken bi baktım ki sen.Ben abi isteğini seninle unuttum.Seni tanıştığımızdan bugüne çok üzdüm kırdım sinirlendirdim fazlasıyla kızdırdım yapmıycam dedim yine hata yaptım.Affet özür dilerim...

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.