Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Evet şimdi nereden nasıl başlasam bilmiyorum ama..
Hesaba 4 gün giriş yapamayacağım için sevdiğim insanlara sesleniyorum..(Özellikle Rana'm ve Özlemi'm)
Hesaba girmediğim zaman diliminde inanın ki sizleri çok özleyeceğim..
Gülüşlerinizi,yazışmalarımızı,dertleşmelerimizi vb.şeyleri 4 gün içerisinde o kadar özleyeceğim ki..
Aslında size gün geçtikçe daha fazla bağlandığımı anlıyorum..
Sizin bana karşı olan samimiyetinizden sonsuz eminim..
Herkesi olduğundan fazla seviyorum..
Tabii kide hepinizin yeri bende bambaşka..
Hepinizi ayrı ayrı seviyorum..
Fakat daha samimi daha içten olan insanlar daha başkalar..
Çünkü onlar benimle gülüp benim ağlayabilenler..
Onları nefes aldığım sürece seveceğim ve sahip çıkacağım..
Hepinize ayrı ayrı değer veriyorum..
Üzgün olduğum zaman yanımda olup beni teselli eden tek varlıklarım..
Anlatamayacağım ve tarif edemeyeceğim derecede seviliyorsunuz :)♥
Sizi çok özleyeceğim..!♥♥

(Özellikle Rana'm ve Özlemi'm) Her şeyden çok sevdiklerim!♥
Unutmayın! Siz yoksanız bende yokum!

Sizi ölene denk seveceğim..!♥♥

#derya55deniz
@DeryaDeniz

♥♥SEVİYORUM SİZİ♥♥
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.