NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ZAHİRİ

Toplatılmadan önce

İçinde eski sayılarımın yakıldığı cadde de

kemersiz bir pantolon gibi sarkan saatler

bir çırpıda büyüyen çocuklar

ve avuçlarınız

hangi tanrıya inanırsa inansın

yağmur altında hiçbir denizin şemsiyesi yoktur

bu seyyah,

belki gümüş bir kolye içine sığdırılmış vesikalık fotoğraf kadar gizli kapaklı

belki

birbirine bakan iki ayna arasında kalmış kadar çoğuldu

büyük adımlı

küçük bahçelerde

zamana dair ne varsa kayıptı

paketler dolusu sis doldurdum ciğerlerime

bu zahirî kentte söz gözü görmüyor

zehri akrebin, yelkovana kâr etmez

ve hiçbir günlüğe sığmaz

bir küllüğe sığan yalnızlıklar

uzun telaşlı bir günün ardından

ve sen...

ordaysan hâlâ

gidemediğim şehirde

pencereden uzan ve bir sigara yak

kokusuna gelir belki çocukluğum
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.