NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Pabaikite žiūrėti filmą ir atsakę į klausimus atsiųskite per e.dienyną. Šį darbą atlikę galėsite į likusias tikybos pamokas neateiti. Jei neatliksite, laukiu jūsų pamokose, kur tai atliksime kartu.
Mokytoja Laima


Temos:
Atleidimas,
Kaltė,
Žmogaus orumas
Mirties bausmė.

Men. f. „Mirtininkas eina“.

Kur, tavo nuomone, turėtų būti sesers Helenos, kaip Mato ,,dvasinės patarėjos“, vaidmens riba?

Ar teisinga teikti pagalbą tokiam žmogui kaip Matas Poncelet?


Ar galėjo sesuo Helena, būdama Dievo tarnaitė, atsisakyti patarti Matui dvasiniais klausimais?
Kaip manai, ko Dievas labiausiai prašo iš mūsų?
● siekti teisingumo aukų atžvilgiu?
● ar parodyti gailestį nusikaltėliui?
● ar daryti įtaką nusikaltėliui, siekiant jo išgelbėjimo iš blogio varžtų?

Ar filme siekiama perduoti mums tokią pačią žinią, kokią ir tu perduotum, jeigu tą žinią rašytum, ar kitokią žinią?
Kokia, jeigu tokia yra, sesers Helenos skola mirusiųjų šeimoms?
Jeigu ji tvirtai apsisprendusi palaikyti Matą, nežiūrint to, ką kas nors sako, kaip ji gali išdrįsti susitikti su nužudytų berniuko ir mergaitės tėvais?


Sesuo Helena kaltinama esanti šalta ir abejinga dėl tėvų sielvarto. Ar ji iš tiesų abejinga?
Ar Matas Poncelet nubaudžiamas mirties bausme vietoj to, kad būtų įkalinamas iki gyvos galvos (kaip ir kiti žmogžudžiai) vien todėl, kad yra pernelyg neturtingas, kad galėtų pasisamdyti patyrusį advokatą?
Ar teisingumas turi būti grindžiamas principu ,,akis už akį“ ar tuo principu, kur sakoma ,,atsuk kitą skruostą“?


Ar yra skirtumas tarp to, kai nužudo Valstybė ir kai kažką nužudo individas?.
Ar Tim Robbins (rašytojas ir režisierius) nori mums pasakyti, kad mirties bausmė yra barbariška?
Ar kad tam tikri nusikaltimai tai įrodo?
Ar šiame filme remiama kuri nors viena pozicija, ar abi pusės atskleidžiamos vienodai ir leidžia mums patiems pasirinti poziciją?.
5. Kas turėtų būti pirmiausia, bausmė ar atleidimas?
Jeigu mums atleidžia mūsų aukos, kodėl bausmė turėtų būti svarbi?.
6. Ar ,,Mirtininkas eina“ filme norima pasakyti, kad nusikaltėlis iš esmės nori būti nubaustas, kad išpirktų kaltę ir susigrąžintų malonę?(,,Niekada neįsivaizdavau, kad turėsiu mirti, kad surasčiau meilę“.) 7. ,,Kaip tu gali sėdėti su tuo padugne?“- klausia Clyde Percy (Klaidas Persis). Mes suprantame motyvą, kodėl to klausiama, bet ar turi kas nors „teisę“ prieštarauti mano asmeniniam pasirinkimui išklausyti žmogaus atgailą prieš bausmės įvykdymą? Arba tavo?
8. Ar gali tėvai susitaikyti su Dievu, kuris leidžia tokiam baisiam dalykui įvykti? Ko mes (arba Dievas) gali iš tiesų tikėtis iš tėvų, patiriančių tokį sielvartą?
Jeigu tavo vaikas arba sutuoktinis nužudomas, ar tu tebeesi geras žmogus, jeigu reikalauji keršto?
Ar mes, aukos šeima, privalome atleisti, kad pasiliktume Dievo malonėje ir su Dievu?
Padarius tokią baisią nuodėmę, kokia turėtų būti tikroji Mato atgaila? Kitaip tariant, ko Dievas turėtų iš jo pareikalauto po bausmės įvykdymo?
Ar mes turime religinius įsitikinimus, ar ne, „Žmogiškasis Orumas“ yra savybė, kurią mes visi galime tikėtis pasiekti.
Ką Matas gali, jeigu iš viso gali, padaryti dabar (per paskutiniąsias keletą savaičių žemėje), kad pajustų orumo jausmą?
Sesuo Helena pasiekia, kad Matas pripažįsta tiesą ir tuomet ji sako:,,Dabar tu esi garbingas. Niekas to negali iš tavęs atimti“. Apie ką gi jinai kalba?
Ar, tavo nuomene, yra realus ryšys tarp išpažinties, bausmės ir orumo?
Ko sesuo Helena atrodė ieškanti savo gyvenime?
Kokios užuominos, jeigu tokių yra, pastebimos daugelyje praeities epizodų?
Ar narkotikų vartojimas kada nors mus išteisina nuo atsakomybės už ką nors, už bet kokį nusikaltimą ar nuodėmę?


Ar Dievas (arba Luiziana) turėtų bausti žagintoją/žudiką, vartojantį narkotikus, labiau ar mažiau negu žagintoją ar žudiką, kuris savo auką užpuola, būdamas blaivaus proto ir sąmoningasAr Matas, būdamas labai, labai, labai kvailas, įvykdo nusikaltimą, už kurį reiktų
labiau atleisti ? Ar mažiau?
Trumpai įsivaizduok save esantį Ilinojaus gubernatoriumi. Ar yra koks nors psi- chikos sutrikimo lygis, kuriam esant, tu atsisakytum įvykdyti mirties bausmę nuteistam žudikui ir toks, kuriam esant, pritartum šiai bausmei?
Ar Matas kada nors supranta ką nors svarbaus? Ką ir kada?Trumpai įsivaizduok, kad amžinoji siela, rojus ir pragaras iš tiesų egzistuoja. Jeigu taip yra ir jeigu tu būtumei Dievas, ar tau užtektų Mato mirties, ar jį baustum toliau, kankindamas amžinosiomis Pragaro kančiomis?
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.