Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

KURALLAR

JB (Jail Break)
1- CT'ye izinsiz şekilde geçmek yasaktır. Geçilirse yetkililer tarafından uyarı verilir, devam edilirse ban atılır.
2- Komutçu alımı 15 yaş ve üstü olan, katılmak isteyen ilk 5 kişi oylamaya sokulacak şekilde yapılır. Komutçu değişimi 20-30 dk da bir yapılır. Korumasız komut veriliyorsa isyan 5 olunca veya süre dolunca komutçu oylaması yapılır.
3- Korumalar'ın alamıyacağı silahlar vardır: Negev, M249, P90, PP-Bizon, G3SG1, SCAR-20, SG 553, AUG.
4- 1. koruma Terroristler 8 kişiyken 2. koruma Terroristler 16 kişiyken alınır. 1. Korumayı oyunla almak mecburidir. 2. koruma özel alınabilir.
5- Koruma 3 isyanda bir değişir.
6- Korumaya lr ile de geçilebilir. Sadece deagle lr' si geçerlidir.
7- Af tek kişi için çıkarılamaz. Rev verilirse herkese verilir ve revlenenlerin isyan hakkı olmaz. (Haksız şekilde öldürülenler hariç Ör: Komut hatasından dolayı adamın öldürülmesi.)
8- CT' ler oynatacağı oyuna göre arada god alabilirler veya oyuncuları ışınlayabilirler. (Her raund değil tabikide)

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.