NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Tisztelt Érdeklődő!
Ha regisztrál ITT: http://MixReq.com?ref=1252464 munkára, akkor csupán egy e-mail címre és jelszóra lesz szüksége a pénzgyűjtés elkezdésére. Ami a lényeg: semmit nem kell befizetnie, semmilyen pénzbe nem kerül a fizetése átvételéhez szükséges PayPal internetes bankfiók létrehozásához és az utaláshoz sem, fizetését forintban kapja és ha nincs domborított, nemzetközi használatra alkalmas bankkártyája, akkor is megkaphatja a pénzét, csak abban az esetben a bank nevét és a számlaszámot kell megadnia. De először is tudjon meg mindent ahhoz, hogyan tud elkezdeni dolgozni és napi 10 perces kattintgatással alap esetben 4 dollárt keresni:

Ha regisztrált a http://MixReq.com?ref=1252464 oldalon, utána a megadott login nevével és jelszavával léphet be.
Érdemes Google Chrome, vagy olyan más böngészőt használnia, amely automatikusan magyarra fordítja az oldalt !

Belépési után a baloldali Survey (felmérés) menübe lépjen be, ott minden nap - egy ideig ugyanaz a 4 videó található a Survey no1 Survey Nu2 stb. alatt. Ezekre rákattintva külön megnézhető a reklám videó és alatta a Survey (felmérés) -re kattintva töltse ki a kérdőívet. Ez néhány perc. Ha végzett, azt látja, hogy Survey is Done

Ekkor a baloldali Survey menüre kattintva töltheti ki a még hatralévő Survey no. további számokat - hasonló módon.

Ha mind a néggyel végzett (is Done), akkor a Statistic menüre kattintva 19 dollár lesz a számláján. Mivel belépéskor kapott 3 dollárt, és a 4-szer 4 dollárért 16-ot. Viszont ebben a Statistic menüpontban saját ajánló webcímét is megtalálja. Ha ezt adja meg ismerőseinek arra, hogy ők azon az oldalon regisztráljanak és keressenek pénzt, akkor csatlakozóként kap plusz 9 dollárt és az illető pénzforgalmának 15%-át (természetesen nem az ő pénzéből), így akár 1 hét alatt összejöhet napi 10 perc kattintgatással az 500 dolláros minimum, amit már fizetésként elkérhet havonta.

Ehhez viszont létre kell hozzon egy PayPal, internetes bankszámlát, melyre a fizetése érkezik és amelyhez hozzá kell rendelnie valódi bankszámlájának adatait. Ha van Visa Mastercard és hasonló, nemzetközi pénzforgalomra készült bankkártyája, akkor annak összes adatát, lejáratát meg kell megadnia. Akinek nincs ilyen, annak pl.az OTP. vagy más banknál lévő lakossági folyószámla számát kell megadnia, ahová a pénze szeretné, hogy megérkezzen.

PayPal bankszámla létrehozása és az ezzel kapcsolatos teendők itt olvashatóak:
https://www.paypal-europe.com/magyar/?&mpch=ads&mplx=3484-129460-12439-37

Ismerőseim szerint a dolog működőképes, tehát a fizetés megérkezik és semmilyen egyéb költséggel nem jár. Csupán arra van szükség, hogy adatainkat mindenhol és mindig pontosan adjuk meg - a munkához és a kifizetéshez egyaránt. Titkos adatainkat (jelszavunkat, belépési kódjainkat a cég titokban tartja - meglévő bankszámlánk közül pedig a számlaszámon kívül más adatot nem kér. A mai világban rengetegen veszítjük, illetve veszítettük máris el a munkánkat. Ez a vállalkozás idén indult és jó eséllyel egyszerűen, gyorsan juthatunk havi 150-200 ezer Ft-os jövedelemhez. Érdemes minél több embernek ajánlani ezt a lehetőséget és akkor jövedelmező munkára találtunk.

Mivel én is csak nem régen kezdtem, több információt én sem tudok, ezért ennél több infóban nem tudok segíteni.
Aki beszél angolul - az előnyben van, hisz mindent tökéletesen leírnak ott angol nyelven. A többieknek ott van a nyers fordítás, amely a legtöbb esetben elegendő számunkra. Ha nem, keressünk angolul tudó ismerőst!

Jövedelmező kattintgatást kívánok! Regisztráljon tehát azonnal a http://MixReq.com?ref=1252464 oldalon !

Üdv. Gábor
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.