NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Aprel Armağanı

Harbler ile kıvranır kan içre için,
Girer cihân harbe bir nazlı kız için.
Ağlarsın cihâne karşı için için,
Sende harbler harbinin ateşi sönmez.

Şükür Ulu Tanrı verdiğin sıhhâte!
Şüphesiz yoktur mukabil hikmetine!
Huzur nasîb eyle bir parça ruhime..
Bende ruhlar diyârının cem'i bitmez.

Her karanlıktan sonra ışıldar bir fer,
Geçmişiz bizler, aşk için nedir ki ser?
Doğransak da parça parça, birer birer,
Bizim acımız için Azrail gelmez.

Âlemde sonu var mı fitne fesâdın?
Feryâd figânın, acı haykırışların?..
Cümlesini dindirirdi bakışların!
Şimdi gelecek sürur feryâdı kesmez.

Ben hangi güzelden duyayım o sesi?
Ve tadayım yanında en güzel hissi?
Kül edene yaksa da verdiği sızı,
Yârdan ayrı kalmakla aşk kat'a ölmez.

Suya değsem okyanus açılır ağlar.
Göğe değsem gökyüzü kırılır ağlar.
Yere değsem yeryüzü yarılır ağlar.
Âlemleri akıtan gözyaşım dinmez.

Görünmüyor günışığı güneşimin,
Geçişi ruhumun ölüme fecrinin,
Bu gece yıkılışı İzmir şehrinin,
Yârın o pak sesi kulaklardan gitmez.

Büyük bir ışıltı parladı Muğla'da,
Yandı, açtı ve büyüdü Ankara'da,
Bu ateş nereden sıçradı İzmir'e?!
Bu yangına umman çökse tesir etmez.

Kâinat görünmekteyse zaydır nurun.
Sende izi kâfînûn hikmeti nurun,
Birce bana sıçratır kanları nurun..
O Yâr ki nurunu bana melhem kılmaz.

...

Sen kimsin mümkün ola boyun eğmemek?
İsterse andır Sekendiz'i getirmek..
Yahut yükselip de arştan ferşe değmek,
Heyhat! Gönül yarama bir türlü değmez..

Bendeki de candır katili hicrandır.
Aşkının sonu ne elem faciadır..
Boğulduğum deniz filhakika kandır.
Bilmem ölü ruhum niçin hâlâ uçmaz..

Karadağ! Kudretin dağ olsa ne yazar!
Yâr emretse kuruyup giderdi Hazar!
Elinde kalem ile mahfuza yazar,
"Ebeddir senin acın! Ölmekle geçmez.."

2016 Aprel, Karadağ
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.