Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Viscera Cleanup Detail
Garry's Mod
Hand Simulator
Deceit
Darwin Project

Şuan topluca oynanası bulduğum oyunlar bunlar hatta bu dördü ölüne kadar oynanası oyunlar yani bu dediğim biraz abartı olur ama sıkılası gelmez insanın neyse bir discord sunucusu açarız, yada skypedan konuşma açarız bir şeyler yapar bu oyunları oynarız eğer bu oyunları kuracağımız grupta oynamak isteyen ama satın alacak para bulamayan biriyseniz (ki ben öyleyim 30dan fazla oyunum var ama steamdan indirdiğim sadece 1-2 tane var) sıkıntı etmeyin ama sisteminiz iyi değilse yükseltmenizi öneririm


Artık ulaştı yalnızlık hep aynı şeylerden bahsediyorsun sıkıldık, sıkıntıya ulaştık yanlış işlere bulaştık küfüre alıştık söylesene biz niye bakıştık sevgi için kimlere karıştık hiç aranmamış bir buluş için ağladık gereksiz şeylerlere bağlandık ikimizde ordaydık tek sebebi bu olmalıydı buna sebep olan neden olmalıydı bu nedene amaç olan bir beden olmalıydı, o sen olmalıydın değil mi? Yıl 2021 olurken çok ağladın değil mi bunu yapmak için çok kurguladın değil mi bu oyunun bir parçası olup bu parçaya umut olup kırılgan gönlüne bir umut doldurdun değil mi? bu dolduruş çok üzdü beni artık anladım sevmiyorsun kimseyi.

Yıl 2022

Neden aynı şeyler hep aynı klişeler sosyal medyada trendler ona buna veriler primler ünlü kişiler nerdeler magazin hayatında bugünler captchanın yalnızlığını simgeleyen günler, ben robotum diye övülenecek saniyeler geliştirilmiş algılarla geçen saliseler hep aklımda bir soru bu insanlar nerdeler?

Yıl 2023

İnsan üretmeye başladı bu başlangıç bir sona attığı imzayla üremeye başladı insan yok edişimizi başlattı insan yanlış yaptı bu bir yanlış mıydı hayalindeki hayatı simgeleyen bir bağıştı artık yüzler alışıldıktı olmayan yüzler günümüzü gözler bizede ağlamalı gözler kalırdı bunlar hayatı simgeleyen bir bağıştı, insanın yaptığı bir hataydı.

Yıl 2024

Şova başlama vakti geldi artık umutsuzluk geçersiz bir çöpten ibaretti hatta bir ibaretliğe sahip değildi tek amaç bir amaçtaki amaç ve bu amaçtaki amacın amacıydı bu tamamiylen insanlar ve robotlar arasında bir savaştı kimse anlamamıştı herkes başlamıştı kimse gene yalnızlığıyla kalmıştı ölü sayısı arttı oysa ölülerin ölümsüzlere karşı verdiği bir savaştı, bu savaşı sonlandıracak tek şey olan ölüm tek taraflıydı bu savaş tek taraflıydı sonucu belli olan bir sonucun amacının savaşıydı iyi bir neden olmayı başarmıştı yıl 2024 oldu insanlar öldü robotlar büyüdü onu büyüten insan üzüldü ve insan küçüldü

Yıl 2025
Tahmin edebiliyorsun dimi bir tek o kaldı ee bunların varoluşunun tek sebebi olmayı başardı o bedenini robotu yaptığından beri tek kalmıştı insanlar için savaşmıştı oysa kaybettiği insanlığı için çabalamamıştı yaptıkları acımasız bir çabaydı akmayan kan oluşmayan pan fırsatların alanı insanlığın kalanı robotların zamanı tüm bunlar onu üreten insanların hatası

Yıl 2026

Olayın başlangıcına dönüşümüzün yılı oluşumuzun kaynağı yıldızların zamanı, yılı 2026 yapan insanlığın kararı mutluluk anı artık herşey gereksiz bir kaygı yıl 2026 söylenecek şey yok yaşanacak şey çok yıl 2026 artık robotlar yok aynı dünkü gibi.. sahi dün neydi yarın için bir gerekçeydi yoksa yaşadığımız neydi ki? lanet bir gerekçeydi aynı bugünkü gibi..

Yıl 2027

Basit bir zaman çekilen bir aman normal bir hayat bayat bir ekmek kadar rahat bu rahatlık içine AZİMSİZLİKLE doldurdu sen kimsesizlikte umut, onurda gurur gururlarda şuur şuurlarda huur hiçlikte insan piçlikte bin kan olan kimsesiz bir hissesiz anonim bir sessiz yeni yılının kutuyla büyülenmiş büyülere güvenmiş güvenle güçlenmiş bununla gizlenmiş bir kimsesiz yeni yılın kutlu olsun kimsesiz.

Yıl 2028

"Yeni Dünya Düzeni" Aynı kurgulandığı gibi basit bir çizgiyle vasat bir ifadeyle yeni bir hayata atılmış bedenlerle kurgulanmış dünyayı gezmekte, yıl 2028 herkes kendi ekmeğinde hala basitliğini koruyan bir hayat akmayan zaman geçmeyen bayan akmayan kan ölümle kudurmuş insan başlama vakti artık insan! bir yıl yeter buna inan, insancıl bir ölüm seçeceğim inan insan inanışlara inan bana inan onu unut gerçeği kavra tanrı ol kurtul

Yıl 2029

Her şey aynı ilerleyemezdi psikopat bedenine söz geçiremeyenlerin dünyasıydı istenen, buydu bilinen sonunuz geldi muzunuz gelmeden ah yazık oldu hatırladın mı? bir muzdum ben.


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.