NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ik heb je zojuist geprobeerd te bellen op (telefoonnummer), maar helaas kreeg ik je voicemail. Daarom beantwoord ik je vraag per e-mail.Als ik het goed begrijp, heb je het artikel '(artikel benoemen)' van bestelnummer (bestelnummer benoemen), nog niet ontvangen?
Ik kan me goed voorstellen dat je wilt weten waar je artikel is (dat je het artikel nog niet hebt ontvangen als voorbeeld). Ik ben direct gaan kijken wat ik voor je kan doen.

(Voorbeeld) : Ik kan me goed voorstellen dat je je horloge zo snel mogelijk wilt hebben, anders kan je natuurlijk geen tijd zien. (Of : "Ik zie dat je dit horloge hebt gekocht, dan snap ik helemaal dat je het snel wilt hebben).

Als ik bij de track en trace code kijk van het artikel, zie ik dat het artikel niet is afgeleverd op (adres), maar op (ander adres). Dit zou betekenen dat ... (conclusie, meestal echt het antwoord op de klantvraag, niet de oplossing).Ik wil je vriendelijk vragen om navraag te doen bij de buren. Mocht nou zo zijn dat ook de buren het artikel niet hebben ontvangen, kan je dit aangeven in een reactie op mijn mail. Dan ga ik of mijn collega een onderzoek instellen bij PostNL om voor duidelijkheid te zorgen.

(Kortom, de oplossing voor het probleem van de klant. Geef dan zo uitgebreid mogelijk aan wat de klant anders moet doen, als het niet zo is. Terugbetaling of iets dergelijks, zodat de volgende collega direct aan de slag kan gaan met de e-mail van de klant om het probleem op te lossen).Ervan uitgaande dat het artikel bij de buren is, wil ik je alvast veel 'sjouw' plezier met het artikel toewensen. (persoonlijk afsluiting op de situatie van de klant, gevoel, datum (verjaardag ofzo), of op het artikel/ Referen aan de opening alinea).
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.