NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Dyspozytor SMSA
2.2 Główne zadania dyspozytora:

Odbieranie zgłoszeń od graczy i służb.
Wzywanie służb do zdarzenia.
Dysponowanie jednostek do konkretnego wezwania lub w danego miejsca.
Pilnowanie porządku na czacie frakcyjnym oraz komendzie.
Dbanie o prawidłowe ustawienie pojazdów w garażu.
Dbanie o wyjecie pojazdów z przechowalni ustawienie ich na KGSM oraz AKG.
Sprawdzanie pozostawionych, zepsutych lub niezatankowanych pojazdów, ewentualnie zgłoszenie tego do zarządu.
Kontrolowanie jednostek w tasie. (tzn. Ile i jakie jednostki są aktualnie w trasie.)
Sporządzanie sprawozdania z wezwań służb oraz graczy.

2.5 Kolory Chatu


1) Czerwony - #ff0000

Kolor czerwony dyspozytor używa jeżeli zawsze jeżeli jest jakąś czynność.
Rozpoczyna służbę jako dyspozytor.
Prosi o meldowanie się jednostek.
Zgłasza się na chacie frakcyjnym.
Przekazuję dyspozytornie innej osobie

Gdy wzywamy SAPD,OSP,PSP:
SAPD dla SMSA zgłoś się!
Gdy ktoś wzywa nas.
SMSA dla X złoś się!
SMSA zgłasza się dla X!
Prosiłbym o zadysponowanie jednostki holowniczej ...
Dysponuję.
Zrozumiałem.

Typowe teksty dyspozytora:
#ff0000 Rozpoczynam służbe jako dyspozytor.
#ff0000 Proszę wszystkie jednostki o zameldowanie się.
#ff0000 Dziękuje.

[spoiler]
-Nick:
-Data:
-Godzina rozpoczęcia i zakończenia służby:
-Jednostki które były używane na służbie:
-Liczba przyjętych zgłoszeń:
-Niepożądane zdarzenia (Screeny) :
-Uwagi:
-Krótki opis dnia:
[/spoiler]


LS

LV

SF


#ff0000 Przydzielam rewiry: SF - LV - . LS - .     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.