Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io
güzel'im🌸
ve bu gün çok ama çok güzel bir gün, senin doğduğun gün..seninle milyonlarca iyiki'm var,
seni,sana olan sevgimi,kalbimdeki yerini anlatmaya kalkıştığımda kelimler kifayetsiz kalıyor
farklı olsun diye demiyorum,ama cidden farklıyız,özeliz 'sanal' ortamdan tanışsak bile kalplerimiz bir oldu bizim ne zaman üzülsek ne zaman sevinsek birbirimizin o anki hâlini hissettik
(senin iğne olduğun günü hatırlatmadan geçemicem wodjkwjdkwjdjie)
728 km'ye rağmen delilikler yaptık , çılgınca sevindik , hayvan gibi üzüldük , çok şey yaşadık kızım
ve bunun yanı sıra aramıza girmeye çalışan bize dost gibi görünüp dışı melek içi şeytan olan sinsiler oldu tabikide, onların hepsini susturduk.
Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, kalplerimiz bir bizim. Buda bi tane kanıt'ı⤵
https://resimyukle.xyz/resim/dKxLzb❤
Sevgimiz büyük bizim,hiç bitmeyecek eminim.👊
yeni yaşın , sana çok güzel şeyler getireceğine inanıyorum.tüm üzüntülerin , sıkıntıların geçmişte kalsın
birlikte nice senelere olalım , geçmiş olan 2 doğum gününü kutayamadığım icin cok üzgünüm , özür dilerim❤ ama bundan sonraki yıllarda hep varım olucam!
üni.'de birlikteyiz❤bunun hayali bile dehşet❤ inşallah ki hayallerimizin hepsi gerçekleşek :)
kırdık,üzdük,gittik,yaktık,yıktık, ama hiç kopmadık hiç bir şey yıkmadı bizi dönüp dolaşıp birbirimizi bulduk.
ya bu senin doğum günü yazın olcakti konuyu dağıttım sanırım sorry-,-konu sen olunca tüm mutluluğumu ortaya koymak istiyorum,yaşadıgımız herseyi..
ve sen iyi ki doğmuşsun , iyi ki varsın iyi ki "biz" varız 'ÜlŞur' hep vardı hep olucak şimdi çatur cutur kıskanabilirler anam 😏
minik kalbim hep seninle , 1.?? boyumun tamamının her zerresindesin ( boyumu sadace sen bil yeter -,- )

SENİ ÇOK BÜYÜK SEVİYORUM OKYANUS GÖZLÜ'M
İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ VARSIN ❤

ÜlŞur*     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.