NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Krótka instrukcja na temat stronek dla dorosłych.
Pełny dostęp do zagranicznych płatnych stron.

Dwa skróty których będę używał :
LPM - lewy przycisk myszki
PPM - prawy...............

Kopiujesz ten adres i wklejasz do przeglądarki tam gdziem masz adres strony:

czyli przeciągasz myszką z wciśniętym LPM - nie musi być dokładnie - puste miejsca mogą być; to nie przeszkadza

http://www.premium-accounts.cba.pl/PornPas.html

specjalnie odsunięty coby lepiej było zaznaczyć

na zaznaczonym tekście PPM i wybierasz KOPIUJ
wklejasz to jak napisałem wyżej do przeglądarki i wciskasz ENTER

UWAGA!!! Po chwili strona może się przeładować i wskoczy inna, wtedy odczekujesz chwilkę aż w prawym górnym rogu pojawi się przycisk SKIP - naciskasz go LPM i jesteś na stronie z hasłami ;)

Wybierasz któryś z początkowych adresów - np:
brazzers.com
pass

klikasz LPM w pass
otwiera się ponownie strona (ta sama jak wcześniej) na której (po chwili) wciskasz SKIP

pojawia się stronka którą już znasz
ponownie widzisz przed sobą (między innymi) to co wybrałeś - czyli
babes.com
pass

klikasz LPM w pass

następnie SKIP po prawej na górze i po chwili zobaczysz hasło do strony którą wybrałeś

będzie to wyglądać mniej więcej tak (to tylko przykład):

http://ma.brazzers.com/

User: xxxxxx
Pass: yyyyyy


zaznaczasz i kopiujesz adres strony czyli
http://ma.brazzers.com/

otwierasz nowe okno w przeglądarce
w Mozilli Firefox robi się to plusikiem na górze po prawej LPM lub
z górnego MENU klikasz LPM w PLIK i wybierasz LPM - NOWA KARTA

na nowej karcie klikasz LPM w pole adresu na górze i wklejasz skopiowany tekst czyli
PPM i wybierasz WKLEJ
następnie enter

jesteśmy na stronie
http://ma.brazzers.com/


przechodzisz teraz do tej stronki na której masz podane hasło, przełączasz się na górze między zakładkami LPM czyli tu gdzie było to:

http://ma.brazzers.com/

User: xxxxxx
Pass: yyyyyy


klikasz sobie dwa razy LPM na xxxxx
wtedy zaznaczy się całe od razu
kopiujesz - PPM na zaznaczonym tekście i wybierasz LPM KOPIUJ

przechodzisz na stronę brazzers.com i wklejasz to do pierwszego okienka nad którym napisane jest
Email or Username
tam wklejasz xxxxxx :)

wracasz ponownie do strony z hasłami i z linijki

Pass: yyyyyy

jak poprzednio
klikasz dwa razy LPM na yyyyyy
kopiujesz
przechodzisz do strony brazzers.com
i wklejasz w drugie puste miejsce nad którym jest napis

Password

-------------------------------------------------------------------------------
czyli te dwa pola :
..............................
Email or Username
..............................
..............................
Password
..............................

to pełne nazwy od tych skrótów :

User: xxxxxx - użytkownik
Pass: yyyyyy - hasło

-------------------------------------------------------------------------------

niestety jest jeszcze trzecie puste okienko

gdyby go nie było to wciśnij poniżej LOGIN LPM to się pojawi
trzeba do niego przepisać ten dziwny tekst, który jest pod spodem
tu mogą być problemy - najczęściej jest mało czytelny
przypatrz się dokładnie (z czasem będzie łatwiej to odczytać)
jeżeli jesteś pewien, że go nie odczytasz pod obrazkiem małymi literkami napisane jest

Try another

jak klikniesz na tym LPM to obrazek się przeładuje na inny
na to
Try another
możesz klikać do woli
aż będziesz w stanie przepisać tekst w okienko

gdy już przepiszesz tekst sprawdź tylko czy masz wpisany
User i Pass powyżej
jeżeli tak to klikasz LPM

LOGIN

i gotowe

Możesz oczywiście korzystać z innych haseł.
Zasada jest podobno do opisanej wyżej.

Warto wiedzieć, że do logowania na strony zagraniczne najczęściej używa się słowa:

MEMBERS

czasem jest to:

LOGIN

a rzadziej:

SIGN IN

Porządnych filmików życzę, niektóre strony oferują DVD do ściągnięcia
Pozostaje tylko przebierać w stronach, oglądać lub ściągać filmy ;)
Miłego oglądania życzę ;)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.