NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Write a note in this area. It's really easy to share withKarşımda sevdiğim ben onu izliyorum o manzarayı. Bilmiyor ki onun gözlerinden daha güzel bir manzara olmadığını. Yaklaşmaya çalışıyorum, yaklaşamıyorum. Ne zaman elimi uzatsam yanıyorum, ateşi yakıp kavurmaya yetiyor. Yapamıyorum. Ne ona ulaşabiliyorum ne de ondan vazgeçebiliyorum. Bir kaç metre ötemdeki adam o kadar uzağımdaki bunun acısını tarif edebilecek tek bir kelime dahi yok lugatımda. Ne dokunabiliyorum, ne sarılabiliyorum ne de karşısına geçip gözlerinin içine derin derin bakıp onu sevdiğimi söyleyebiliyorum. Bu kadar yakınımdaki insanın bana bu kadar uzak olmaması lazımdı. Onun için herkesi karşıma alabileceğim bir insanın beni hiç fark etmemesi, tıkanıyor herşey burda, burası son yüreğimi yakıyor. Az bi gelse bana, az bi yaklaşsa belki bi nebze yetecekti. Böylesi daha zor dayanılmıyor. Özlemim her geçen gün büyüyor içimde, yahu bir yaklaşsa ellerine sarılacağım ama gelmiyor işte, benim sınırlarıma yaklaşmıyor. Seni daha önce sevememişler sevdiğim bu yüzdendir senin bu sevemeyişin. Ah bir izin versen sana olan sevgimi yaşatmaya, bizi yaşatmaya, sarsam yaralarını be adam. Dikiş olsam sana, yarabandı olsam  izin versen de hayatına girsem. Sevmeyin abi sevmeyin çok sevince olmuyor.  others. Click here ...
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.