NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

https://eodev.com/profil/tatlymbenya-2534300
Öncelikle profil yorumlarını değerlendirdim.Herkes ile iletişim içinde neredeyse. Profil yorumlarında herhangi bir argo/hakaret;/uygunsuzluk yok.
Cevap değerlendirmesi olarak, cevaplarının uzunluğu pek uzun , açıklayıcı değil.Fakat bütün moderatörler tarafından cevapları doğrulanmış.Cevapları açıklayıcı olmasa da, doğru ve güzel cevaplar. +447 ödev tamamlamış.Ben cevaplarını beğendim. Ama biraz daha özenebilir,daha uzun yazabilir. Karşısındaki kişinin daha iyi anlayabilmesi için birkaç bilgi de ekleyebilir.
Ödevlere yaptığı yorumlara baktım, birkaç gereksiz yorumları var ama çoğu ''RİCA EDERİM'' , ''BAŞARILAR :))'' şeklindeydi.

Sonuç olarak, bence moderatör olabilir.Birkaç eksikliği haricinde kişiyi beğendim,moderatör olması uygun.


--------------------------------------------------------------------------

https://eodev.com/profil/Rebellion12-3389568
Öncelikle profil yorumlarını değerlendireyim. Zaten 9 tane profil yorumu var ve hiçbiri uygunsuz bir şey içermiyor.

Cevap değerlendirmesine geçelim , cevapları gerçekten çok güzel.Açıklamalı ve faydalı cevaplar vermiş. Cevaplarının bir kısmı moderatorler tarafından da doğrulanmış.Cevaplarını beğendim. Kullanıcıların anlamaması mümkün değil gibi. :) 155 tane de ödev çözümü var. Bence iyi, yeterli. Cevaplarında olumsuzluk yok. Cevapları açıklayıcı ve faydalanılabilecek cevaplar. Bence moderatörlük için uygun,beğendim.

Cevaplara yaptığı yorumlara geçecek olursak, üşendim yazmaya'' , '' bu ne biçim soru '' . yapalı çok oldu bunu '' yapacağım yapacağım dur '' gibi yorumları var. Ama, bir kısmında sadece rica ederim demiş. Yani yorum konusunda pek olumlu değilim ama argo/ hakaret yok .

-------------------------------------------------------------------------------

https://eodev.com/profil/lLoveRiSK-3693602

Öncelikle profil yorumlarını değerlendirelim. Uygunsuz yorumlar yok. Zaten 4 tane profil yorumu var.Yani , uygunsuz bir durum yok.

Cevaplarını beğendim.Açıklayıcı buldum.Uzun değil , ama eğitici ve öğretici olduğunu düşünüyorum. Cevaplarında yetersizlik yok.Yani cevapları gerçekten güzel. Bazıları kısa cevap gerektirdiği için kısa cevap vermiş,ancak bazıları açıklayıcı. Kısacası, cevaplar güzel. Toplam 125 tane ödev çözümü var. +100 den fazla olduğu için sorun olmadığını düşünüyorum çünkü cevapları kötü değil . Moderator olmak icin yeterli cevaplar olduğunu düşünüyorum.
Cevaplara yapılan yorumlarda hiç bir uygunsuzluk yok. Zaten genellikle ''Rica ederim'' şeklinde yorumlar yapmış.
---------------------------------------------------------------------------------------
https://eodev.com/profil/BigHope-3789897
Öncelikle profil yorumlarını inceledim, çok uygunsuz şeyler yok. Sadece bir arkadaşınla bir ' tanem ' şeklinde yazılar yazmışlar.Ama onun haricinde bir problem görmedim.

Cevaplarına gelirsek, cevapları 100 tane ödev çözmüş.Yeterli mi bilemedim.Cevaplarının kalitesine değinecek olursak, cevapları doğrulanmış moderatorler tarafından.Cevaplarında uygunsuzluk yok.Çok öyle kısa da değil.Ama o kadar açıklayıcı da değil. Ben şu an hazır olduğuna karar veremedim.Kendini biraz geliştirebilir belki. Cevapları çok kötü veya kötü değil. Ancak kendini geliştirebilirse eğer çok daha iyi olur. Hakkında olumsuz düşüncelerim yok, moderator olabilir ama 1 hafta müddet verilip, cevapları daha da geliştirebilir.

Cevaplara yapılan yorumlara bakalım. Rica ederim şeklinde çok yorumu var fakat daha çok en iyi seçer misin şeklinde yorumlar yapmış.


-------------------------------------------------------------------
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.