NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

------------------------------------------------------------------------
**** GENEL KURALLAR ****

1- "Sunucuda küfür,argo,ırkçılık,din veya siyaset gibi konular yasaktır.Unutmayın ki bu bir eğlence platformudur."
2- "Büyüklerin küçüklere,küçüklerin büyüklere saygılı olmaları gerekir."
3- "Spam(Aynı şeyi tekrar tekrar yazma) yapma yasaktır."
4- "Mikrofonu kotu olanın konuşması yasaktır."
5- "Başka sunucunun reklamını yapmak yasaktır."
6- "İnfo vermek yasaktır."
7- "Büyük karakterlerle (capslock) yazmak yasaktır."
8- "Hile kullanmak yasaktır."
------------------------------------------------------------------------
**** JAİLBREAK KURALLARI ****

1- "Komutçunun konsantrasyonunu bozmak yasaktır"
2- "Koruma LR'sinde sadece Deagle vs Deagle oynanır"
3- "Komutçunun yaşı +17 microfonu güzel komut bilmesi gereklidir"
4- "Komutcu oylamasında ilk 5 alınır ve muteleri açılır daha sonra oylama yapılır"
5- "Komutcunun 1 tane komutcu admin seçmesi zorunludur"
6- "Sadece Komutcunun izin verdiği kişi micorfon açıp konuşabilir"
7- "Godmode veya TP kullanımı arasında minimum 3 round geçmesi gerekmektedir"
8- "Özel koruma almak yasaktır"
9- "komutcu değiş kal 30 dk da bir yapılması zorunludur"
10- "Komutcunun son oyunlarında süreyi gereğinden fazla üzün tutmasında mudahale edilebilir"
11-"Sunucumuzda skin takibi yasaktır."
12-"T'de mikrofon konuşması için komutçudan izin almanız gerekmektedir."
---------------------------------------------------------------------
**** ADMİN KURALLARI ****

1- "Keyfe keder ban-kick-gag-mute vb. komut kullanımı yasaktır."
2- "Komutcu izni olmadan gereksiz komut yazımı ve müdahaleler yapılmamalıdır."
4- "Map ve komutcu oylaması tek bir kişi tarafından yapılmaktadır."
6- "Komutçunun verdiği direktifler(emirler) dışında T&CT değişimlerine müdahale etmek yasaktır."
7- "Sunucu içerisinde bulundukları süreç boyunca grup tagı almaları gerekmektedir."
8- "TS3 sunucumuzda bulunmaları gerekmektedir."
9- "Komutcu izni olmadan herhangir bir revleme veya af söz konusu yapılamaz."
10- "Yetkisi olmayan komutçuya komutta yardım edip işini kolaylaştırmak ile zorunludur."
11- "FF sırasında kendi çıkarları doğrultusunda veya komutçudan habersiz ek komut kullandığı tespit edilen adminler hakkında işlem yapılır."
12- "Gereksiz hsay-csay vote vb. duyurular yasaktır."
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.