NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hadi kalk biraz gezmeye gezdirilmeye gidelim sevgilim, sana dağlardan tepelerden papatya toplarım, güller alırım sana reçel yap diye, okulun kantininden 1,5 milyonluk tosttan alırım, hadi gel sevgilim, gel gidelim..

Sabah erken uyanıyorum cama kafamı bantlayıp dışarıyı gözlüyorum sevgilim, gel diye.. Sen gel diye bütün yolların levhalarını bizim eve çevirdim sevgilim, gel... Asansör açılsa da sen çıksan diyorum, ekmek kuyruğunda bekliyorum seni, bime gidip le cola alıyorum boğazın kurumasın diye, bilge olup ferrarimi satıyorum senin için, ferhat olup dağları deliyorum, deli olup adını sayıklıyorum, şarkıcı olup adına beste yapıyorum sevgilim, inşaatçı olup donmamış betona adını yazıyorum, kumsala iniyorum sevgilim parmak arası terlikler giyiyorum, kumsala artık gel yazıyorum, kızların bikinisine bakıyorum sevgilim sana hangisi benziyor diye, burda olsa da beni görse kafamı kırsa diyorum sevgilim, hastaneye götürsen beni kucağında, mirasımı yazsam sana sevgilim, mal varlığımı istesen, gel desem gelmesen gelme desem gelsen elma desem çıkmasan armut desem çıksan sevgilim, bir berber bir berbere ne demiş desem sende sadece "ne" demiş desen, o muhteşem iq seviyenle beni kasıp kavursan, kavurma yapsan kurban bayramında sevgilim, sana kurban olsam, tosun gibi olsam, tosunum diyerek sevsen beni sevgilim tıpkı annem gibi, anne şefkati göstersen bana, bazen sevmeye üşensen inşaat eldiveni takıp saçlarımı okşasan, bazen de beni banyo ettirsen sevgilim, bilirsin sevmem banyoyu, sende üşensen beni çamaşır makinasına atıp kısa programda çalıştırsan, çıkarıp beni iplere assan sevgilim inan hiç darılmam sana, ütü yapsan bana, başımı ütülesen sevgilim, sonra yeter ulan bee bu ne çene desem, hasta olsam sevgilim, çorba yapsan bana hemde en sevdiğimden, çocuk gibi naz yapıp ilgi beklesem senden, çocuklarımız olsa seninle boy boy çeşit çeşit desen desen, sen nasıl istersen sevgilim, evimizin bahçesinde top oynayıp komşuların camlarını kırsalar, çocuktur diyip geçiştirsek ama sonra evde bi güzel araya alıp dövsek onları, düşünsene sevgilim aynı yere tokat ata ata çocuklarımızın yanağı hep kırmızı olur, ne kadar tatlı değil mi? Aynı annesi gibi....

Şöyle bi yamacıma gelsen sevgilim, saçlarını okşayıp burnunu öpsem, romantik romantik takılsak.. Sonra seni dövsem sabahlara kadar, sende polise gidip şikayetçi olmasan, ben seni her gün dövsem... Birlikte national geographic izlesek sevgilim, öküz sığır manda gibi belgesellerde aha bak aynı sen desen, sana orda bi kafa atsam sevgilim düşünsene ne kadar romantik.. Penguen videoları izlesek senin gibi paytak paytak yürüseler, soğuk yere alışık oldukları için derin dondurucuya atsak sevgilim düşünsene sadece sen ben ve penguen.. Ah ne kadar romantik..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.