NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Aşkım herseyde haklisin agir konustum bunlar olmadi tamam mi lutfen anlasma yapiyoruz senle wp den bi kac foto attim sen ve ben o fotograftaki sozleri harfiyen yerine koyucaz biri icin kavga etmicez birbirimizi uzmicez tamam mi bende kizlara cevap vermicem sende basklarina anlasmamiz bu sozumuzu tutucaz ve herseyini bana anlatacaksin bende anlaticam hata yapabiliriz kizabiliriz birbirimize olur oyle seyler bak sinirlenince pisman oldun pisman olacagin seyler yaptin bende yaptim sana agir konustun ve kiymetini obzaman anladim donup arkama baktim dedim ya ben kimi uzuyorum boyle sevgilimi en cok sevdigim insani uzmusum benden ayrilmaya kadar gelmis ben naptim diye pisman oldum haklisin ama beni birakma ya aoyle dusun o cocuga cevap vermeseydin mutlu mutlu konusacaktik dimi tamam bi hata yaptin bende seni uzerek bi hata yaptim ama orda soylediklerimin hicbirisi gercek degil ozur dilerim seni cok seviyorum sana guveniyorum ve her sozune inanicam affedicem hemen ki affetmistim seni kisitlmaya devam edicem ama tatli tatli boyle cunku seviyorum kiskaniyorum verdigimiz sozleri tutarsak zaten seni hic kisitlamam ki artik bugun o sozleri tutma zamani ve inaniyorum o sozlerini tutucaksin bende tutucam uzmicem seni sende beni uzmiceksin mutlu mutlu iliskimize devam edicez hadi herseyi unutalim ve bana kocaman bi uzun mesaj yazsanda olur sarildanda olur seni seviyorum desende olur boyle mutlu et tamam mi azcik sevineyim arada kavgamizda olur ama cekip gitmicem ben hep sevicem hep masum mertkan kalicam hep minnosun olucam sende oyle olucaksin inaniyorum ki inanmasam zaten ben ayrilirdim jdjdjd salaksin heee seni cok seviyorum ama o kadar cok seviyorum ki yaninda goxlerim dolacak kadar ve seni kirdigim icin gercekten ozur dilerim beni affet ama affettigini soyle tamam mi icim rahat olmaz sonra
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.