Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

YoungCrew Fun Serveri Kuralları
ÖNEMLİ
NOT: Kuralları okumadan bir yaptırım uygulayan yetkili kişiler 60 DK serverdan uzaklaştırılır ...


*KÜFÜR,ARGO,IRKÇILIK,DİNİ DEĞERLER
-Aile bireylerine hakaret etme: 15 dakika BAN ATILIR.
-AQ,AMK vs. kısaltmalar: 1.de Uyarı 2.de 5 dakika BAN ATILIR.
-Argo laflar ise: 5 dakika BAN ATILIR.
-Komutçu oylamasını trolleyenlere 15 dk Ban ATILIR !
-User'a ban atarken sebep yazmayan yetkili 60 DK uzaklaştırılır. İkinci seferde ise yetkisi alınır.


*JAİLBREAK KURALLARI
-Özel koruma alınamaz. AYRICA korumalar hiç bir türlü can dolduramazlar,NEGEV ve OTO alamazlar.Eğer Komutçu kullanmıyorsa komutçu izin verdiği kişi alabilr. CT de sadece bir kişi kullanabilir.
-Özel komutçu alınamaz komutçuluk hakkı salınamaz.
-Komutçu İZİN VERMEDİĞİ sürece kimseye hiç bir komut yazamaz. (CAN VERMEK,KENDİNİ GAGLAMAK,HP VERME,MUTE AÇMA,)
-Komutçu sesi ORTA KALINLIKTA,MİKROFONU İYİ olmalıdır.
-Komutçu kendine bir YETKİLİ seçmelidir ve tüm komutları Seçtiği kişi komut yazmalıdır eğer yazmıyorsa SS ile "ENES,YUSUF" bildirebilirsiniz
-Her 60 dakikada bir MOD, Her 40 dakikada bir MAP oylaması yaplımalıdır !!!! (NOT:ÇOK İSTEK GELİRSE HEMEN YAPILIR.)
-Komutçu değişince korumalarda değişir.(Eğer bir oyun oynamadıysa kalıcaktır)
-Her 35 dakika bir komutçu oylaması ZORUNLUDUR..
-YER SÖYLEMEK VEYA OYUNDAN CAN SÖYLEMEK YASAKTIR Söylediği taktirde 15 dakika Serverimizden uzaklaştırılır!!!!
-Korumalar kesinlikle skin takibi YAPAMAZ ve "CAN DOLDURAMAZ" !!!
-MSAY kullanmak sadece KURUCULARA VE BAŞ YETKİLİLERE ÖZELDİR...


*AWP KURALLARI
-Eğer 10 kişi geçik ise otores açılabilir aksi taktirde YASAK!
-Eğer 10 kişi geçik ise bunny açılabilir aksi taktirde YASAK!
-İlk iki kural oylama ile yapılması zorunludur.Oylamda aç çıkmaz ise açılır ise BAN sebebidir!
-Kule BAN sebebidir


*SURF KURALLARI
-Base Kill yasaktır. Yapılır ise 15 dk BAN atılır.
-Mario Kill yasaktır. Yapılır ise 25 dk BAN atılır.


*KREDİ
-Her tur sona kalan T LR atarsa 100 kredi verilir. (YoungCrew Tagı var ise +60)
-Her tur sona kalan T İNFAZ eder ise 200 verilir.(YoungCrew tagı var ise +60)
NOT: HAFTA SONU KREDİ OYUNLARIMI
*YETKİLİ KİŞİLERİN HOOK,GRAB,ROPE KULLANICAKLARI YERLER:
TERÖRİSTLER (MAHKUMLAR):
sadece SAKLAMBAÇ ve FF başlamadan önce atabilirler. (NOT: EĞER BUNUN DIŞINDA ATARLAR İSE SS ATINIZ...)


ANTİ-TERÖRİSTLER (GARDİYANLAR):
sadece SAKLAMBAÇ ve FF başlamadan önce ve bitene kadar atabilirler ve AYRICA isyanın başlaması olanaksız durumlarda ATABİLİRLER...
(NOT:İSYAN SIRASINDA ATAMAZLAR !!!!!!)
EĞER YETKİLİLER GÖRÜR İSE 30 DAKİKA BAN ATMALARI ZORUNLUDUR....
NOT: Yönetim Ekibi ; Sunucu Sahibinden sonra gelen en üst seviye yetkidir. Ve bu yetkili kişilerin söylediği her şey sunucu sahibi ile eş değerdedir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.