NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Şimdi ben gidiyorum diye üzülme ki üzülmezsin de.Seni seviyorum.Söylemediğim her an için özür dilerim.Seni kitap okur gibi seviyorum her sayfanda yarı heyecan yaşayarak.Yapamıyorum ben böyle sevdiğim olmuyor ayrı ayrı.Seni rüyamda görüp sabah uyandığında mutlu olan biriyim.Özlüyorum beni sevdiğin günleri ama elimden bir şey gelmiyor mesela bu da canımı yakıyor.Umurunda olmayışım beni tüketiyor.Sen ağlıyorsun ben gülüyorum,ben gülüyorum sen ağlıyorsun ve birbirimizden habersiz yapıyoruz bunları.Ben senin için neler yapıyorum ama sen bunlardan habersizsin ki haberin olsa ne kadar umursarsın bilmem.Arkadaş olalım dedin canım yana yana tamam dedim en azından konuşacak olmamız mutlu etti beni.Sana bir şey olmasın olur mu.Ben sana iyi bakamadım sen kendine çok iyi bak.Eskiden canımın içi idin şimdi canımın yarası.Ben ağlarken gözyaşlarımı silmesi gereken ellerin nerede? Sana sarılamıyorsam kollarım neden var? Sana gelemeyen bacaklarım ne işe yarıyor?
Berk ben senin günaydınınla günümün aymasını istiyorum.Senin iyi gecelerinle gecemin iyi geçmesini istiyorum.Yokluğun çok ağır be sevdiğim.Aramızda ki mesafaler beni öldürüyor.En acısı da mesafelerden kastım anlamsız sayılar değil.Benim hayallerim vardı be.Gece uyurken üstünü örtmek gibi,seninle saatlerce konuşup bundan zerre bıkmamak gibi.Aslında konuşmasakta olur susalım ama göz göze duralım saatlerce.Öylece duralım.Sana belki öyle uzun zaman ''sevgilim'' demedim ama beraber olduğumuz her an benim için yaşama sebebim oldu.Beraber ağlamadık belki ama beraber güldük hep.Beraber kurduğumuz her hayalin bir gün gerçek olması için canımı veririm.Ama artık hepsi anlamsız.Hani sözün bittiği yerdeyiz.Seni çok sevdim,çok seviyorum,çok seveceğim gönül yaram.


https://i.hizliresim.com/Lyq4LJ.jpg
https://i.hizliresim.com/GBrkay.jpg
https://i.hizliresim.com/2r0kGv.jpg


Bunları birinci ayımızda atmak için heyecanla bekliyordum ama olsun.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.