NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Siz beni hep neşeli,sevecen,çılgın,manyak vs şekilde tanıdınız.
Aslında hiç biriniz içimi bilmiyordunuz,bilmiyorsunuz,bilemeyiceksiniz de.
Her ne kadar bunu okuduktan sonra '' bende mi içini bilmiyorum senin? senin her şeyini biliyorum ben.'' diyeceksiniz.
Evet hiç bir şeyimi bilmiyorsunuz.Ben sizlere hep dışımda yaşadıklarımı anlattım peki ya içimdekileri?
Ya da şöyle diyelim,
İçimi döktüğüm de ise siz bana '' boş ver Nur,üzülme Nur,bu da geçer Nur vs.'' dediniz öyle değil mi?
Peki hangisi geçti? Hangisi iz bırakmadan geçti? hiç biri.
Siz beni anladığınızı sanıyorsunuz ama hiç bir zaman anlamıyorsunuz.''boş ver'' ''üzülme'' demekten başka ne yaptınız bana ? hiç bir şey.
Artık hepinize iyi gibi görünmekten,ben yoruldum.Çünkü üzgün olmam hiç birinizin umurunuzda değil,olmıyacakta bunu biliyorum.Gerçi neden olsun ki? kendi derdinizi çözemediniz bana yardım mı ediceksiniz :)
Artık eskisi gibi değilim,siz bana ''Eski Nur ol'' ''Eski Nur u özledim'' diyeceksiniz onu da biliyorum.Ama ben eskisi gibi olmıyacam,olamam çünkü artık bir gram bile gücüm kalmadı benim.
Bunu diyince de bana,''saçmalama Nur güçlü kızsın sen'' demekten başka hiç bir şey yapmıyorsunuz.
Siz bana bunları demekten başka bir şey yapmıyorsunuz.
Ben yalan sevgilerden,iki yüzlülerden,dost sandıklarımın sırtımdan bıçaklamasını,kardeşim dediklerinin gitmesinden,reel hayatımda ki sıkıntılardan dolayı artık bi gram gücüm kalmadı.
Sadece bir gün gözlerimi kapatıp bir daha uyanmamak istiyorum.
Tek dileğim bu,
Hayata tamamen gözlerimi kapatmak,bu acılardan kurtulmak.
Sadece bu.
Ama bu hayalimde gerçekleşmiyor.Ne yaparsam yapıyım olmuyor.
Bazen sadece abim aklıma geliyor,vazgeçiyorum.
Çünkü beni cidden ve tek sevebilecek kişi o.
Ben şimdiye kadar hayattıysam bunlar abim için.
Abimi bırakmamak için.
Benim için kimse abim kadar değerli değil olamaz da.
Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın,vazgeçilmez tek kişi benim için abim.
Bunları okuduktan sonra artık olumlu düşünmemi istemeyin.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.