NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sunum Başlığı Nasıl Olmalı ?

Film Sunumları

* Orjinal İsim - Türkçe İsim - Yıl - Dil - Rip Türü - Format-Rip Grubu


Orjinal Sunumlarının İsimlendirmesi Nasıl Olmalı ? : A Common Man (2012) BRRip XviD-TDRG
Türkçe Dublajlı Sunumların Nasıl Olmalı ? : A Common Man - Intikamci (2012) TR BRRip XviD-TDRG
Çift Dil Seçenekli (DUAL) Filmlerin Nasıl Olmalı ? : A Common Man - Intikamci (2012) 480p BRRip XviD DUAL AC3-TDRG

Dizi Sunumları

* Dizi Ismi - Sezon - Bölüm - Rip Türü - Format-Rip Grubu

Leyla ile Mecnun BL69 (03.05.2013) DVBRip XviD-TDRG
The Walking Dead S3 E1 WEB-DL XviD-TDRG

Müzik - Video Klip - Albüm Sunumlarında

* İsim - Yıl - Tür - Ses Kalitesi-Rip


Albüm Sunumlarının İsimlendirmesi Nasıl Olmalı ? : Eminem - Black America (2012) 320Kbps-TDRG
Video Klip Sunumlarının Nasıl Olmalı ? : Evanescence - Verizon Arena (2012) 720p HDTV DD5.1-TD


Oyun (PS - PC - XBOX360 vb.) Sunumları


* Oyun Adı - Yıl - Platform-Rip Grup

FIFA 13 PC INTERNAL-RELOADED
MAFIA II 2012 PS3-SKIDROW


Program - E-Book vb. Sunumlarda

* Program Adı - Sürüm-TD
* E-Book Adı - Ay - Tarih-TD


Program Sunumlarının Isimlendirmesi Nasıl Olmalı ? : DAEMON Tools Pro Advanced v4.41.0314-TD
E-Book Sunumlarının Isimlendirmesi Nasıl Olmalı ? : LEVEL Dergisi Ocak 2012-TD

* Önemli Notlar

-Eğer filmi ripleyen belli değil ise veya bilmiyorsanız "TD" yazıyorsunuz. Örnek: A Common Man (2012) DVDRip XviD-TD (Not:Yukardaki örneklerde TDRG Kullanılmıştır , Yönetimden İzinsiz TDRG yazılması yasaktır sorgusuz sualsiz silinir.)

-Sunum Isimlerinde türkçe karakter kullanımı yasaktır.

-Nokta ve Diğer işaretleri kullanmamaya dikkat ediniz.

-Sunum içeriğinde (NFO, Afiş vb.) reklam olmamasına dikkat ediniz.

-Sunum yapabilmek için en az "Elit Üye ve Üstü" statüsünde olmanız gerekmektedir.

-Bu kurallar dışında sunum yapan kullanıcı, sözlü olarak uyarılır ve sunum detayı ve başlığı nasıl olmalı gösterilir.Tekrarında ise uyarı alır veya upload hakkı elinden alınır.

-Sunum yaparken bu kuralları uymanız önemle rica olunur, kurallar dışında sunum yapan kullanıcı görüldüğü takdirde, Yetkili kişi bunu gördüğü halde, uyarmazsa veya düzeltmezse uyarılır ve ceza alır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.