NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Elektronik sigara, bugüne kadar üretilmiş en gerçekçi sigara simulatorüdür. Sigara zehirlerinin hiçbiri elektronik sigaranın içerisinde bulunmaz. %100 zararsız ilk sigara simulatorüdür. Sigara keyfini yaşarken sigarayı bırakabilmekte elektronik sigara ile mümkündür. Elektronik sigara Avrupa'da yıllardır kullanılmaktadır. Ülkemizde ise kullanımı daha yeni başlamış bir üründür.

Sigara tiryakileri sadece kendilerine zarar vermeyip, çevresindekilere de sağlık açısından kapanması zor yaralar açmaktadır. Elektronik sigarada bu da söz konusu değildir. Elektronik sigaradan çıkan su buharı hiç kimseye zararı dokunmayacak bir buhardır. Elektronik sigara, sigara tiryakilerine hiç bir zararı olmayan bir sigara bıraktırma ürünüdür. Sigaranın bağımlılık etkisini zaman içerisinde yok eden elektronik sigara, sigarayı bırakmak için bugüne kadar üretilmiş en iyi üründür.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.