NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io


SEVGİLİ ♡SUDE♡,

--biliyorum dün geceyi hatırlamak istemiyorsun. Ama konumuzla alâkası olduğu için konuşacaz.pek böyle şeyler yazmamışımdır.düşün mineye bile böyle şeyler yazmadım galiba ya ilk yazışım yada iki oluyor.her neyse nerden çıktı şimdi bu.bugün yorumları okuduktan sonra aynı şeyleri bana yapsalar ne olurdu dedim ve sana hak verdim... şu an ne diyeceğimi şaşırdım heyecanlandım :D neyse şimdi sırası değil.

bir grup kurmuştuk "DenEsMi"diye bu grupta bizim şarkımız ve her hafta kurtaracağı kutlacağımız özel günler ;) anladım ki bu grupta birşey eksik evet eksik oda "sendin"
düşündüm,taşındım 4 kişilik bir grubumuz olsun dedim içinde sude'de olsun dedim.şimdi diğer arkadaşlarım abla sen git zaten sudeyi al derler.Ama desinler boşver. ...senin için kavga etmeye bile değer. ..

Bu grupta sende varsın "eğer hayır yok abla ben dedikten sonra mı aklınıza geldi" diyeceksin çok güzel bir soru :).cevap veriyorum yok veremiyorum ama bu soruyu sorma bize
Gruba katılma olayına Hayır desen bile seni gruba yazacağım.Ne olursa olsun sen o gruptasın ister hayır de ister gelme yinede .....

birde şey demişsin."abla yazma bana "istediğini de bana ,onuna kadar haklısın..
Şimdi yeni grubumuzun ismini yazıyorum açılışı bugün yapıyoruz ;)

❤❤❤❤❤❤❤❤❤
SuDenEsMi açılımı ise = SudeDenizEsraMine ;)
❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bide şarkımız var onuda söyliyeyim beğenirsen artık şarkımız bu,
Yalın = Benimki :D

Daha özel günleri tam belirlemedik ama senin onayınıda alacaz

Inşallah affedersin :** seni çok seviyorum. ..... ❤❤❤


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.